Ubud to najbardziej magiczna i uduchowiona część Bali. Przyjeżdżają tu ludzie szukający siebie, sensu swojego życia. Ale tez ludzie, którzy dawno je znaleźli, i podążają za swoją duchową ścieżką. Zdecydowanie to miejsce, gdzie pokochasz jogę lub rozwiniesz się w praktyce. Przy kieliszku wina porozmawiasz o magicznych kryształach i fazach księżyca. Jeśli lubisz wegańskie i wegetariańskie dania- nie ma chyba lepszego miasta na świcie, aby spróbować diety opartej na roślinach.

Ubud to też zatłoczony market i ulice, przez które ciężko przejść ze względu na tłumy. No cóż, wszytko ma swoją cenę. Zobacz co najlepiej robić w Ubud!

1. Zapisz się na jogę.
Ubud to kolebka Jogi. Nie ważne, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę, czy dobrze znasz się na praktyce- spróbuj. Jogę z widokiem na tarasy ryżowe to cudowne przeżycie.

2. Odwiedź świątynie.

Tira Emple Temple Hinduska balijska świątynia, która istnieje od 926 roku i jest nadal aktywnie wykorzystywana w rytuałach oczyszczania. Zarówno Baliczycji, jak i turyści mogą wziąć udział w oczyszczającym rytuale świętych źródeł. Świątynia Tirta Empul jest poświęcona Wisznu, hinduskiemu Bogu Wody, i jest uważana za jedną z najświętszych świątyń na Bali.


Uwaga, na terenie świątyń nie można wchodzić podczas miesiączki. Przed wejściem otrzymujesz specjalne sarongi (ramiona mogą być odkryte, ale od pasa w dół musisz być ubrana). Przed wizytą warto się przygotować, aby móc uczestniczyć w rytuale. Na miejscu otrzymasz mało informacji o tym, co dzieje się obok ciebie.

3. Podziwiaj pola ryżowe.

Bali = Pola Ryżowe. Wypożycz rower i po prostu ciesz się widokiem żywej zieleni.

4. Ubud Market.

Grzech turystów czy możliwość zrobienia ciekawych zakupów za dobre pieniądze? Chyba oba. Przygotuj się, ze Ubud Market będzie totalnie zatłoczony, ale znajdziesz tam fantastyczne perełki. Pamiętaj o targowaniu się- połowa ceny to nadal za dużo.
Travel tip. Market najlepiej odwiedzać rano (Balijczycy lubią sprzedać pierwsze produkty taniej “na szczęście”) lub wieczorem, gdy chcą już iść do domu.

5. Monkey Forest.
To musisz zobaczyć: ) Święty antyczny las, pełen małpek. Przed wizytą zabezpiecz wszystkie torby, zdejmij biżuterię, zepnij włosy w kitek. Małpy to nadal dzikie zwierzęta, potrafię wyrwać turystom coś z ręki. Sama widziałam, jak szarpią torebki albo zabierają jedzenie też napoje. Update- 2 lata temu, gdy byłam w tym miejscu, zupełnie inaczej je odebrałam. Była bardziej dziko, zdecydowanie więcej małpek i możliwość większej integracji z nimi.

6. Spróbuj jeść wegańsko / wegetariańsko.
Bali to świetne miejsce, ale spróbować zrezygnować z mięsa. Ale Ubud to po prosto kolebka wege jedzenia. Aż wstyd nie spróbować.

7. Poznaj swoją przyszłość.

Znacie “Jedz, kochaj, módl się”? Dla to taka mała Biblia poszukiwania własnej, szczęśliwej drogi w życiu. Pewnie kojarzycie też film z Julią Roberts w roli Liz. Bohaterka wybiera się do szamana na Bali, a on przepowiada jej przyszłość. Oczywiście, dopiero po czasie rozumie swoje przeznaczenie. Tamten szamam przeżył okres ogromnej popularności po sukcesie filmu oraz książki. Obecnie już nie żyje. ale w Ubud możecie spotkać wielu szamanów, uzdrowicieli, wróżki czy astrologów. Niektórzy z nich mają ogromną wiedzę i moc.
Byłam u takiej osoby 2 lata temu i nadal krok po kroku realizuje tę cudowną przepowiednię, jaką otrzymałam.

Lista, hoteli, które polecam w Ubud.

Villa Sabandari, idealna, jeśli chcesz spać blisko centrum.

Villa Sabandari : Perfectly planned stay in Ubud, Bali.

The Kayon Resort, wszytko co najlepsze na Bali, w jednym miejscu.

The most amazing hotel : The Kayon Resort

The Nandini, Jungle Resort, jeśli marzysz o noclegu w prawdziwej dżungli.

Perfect Jungle Stay: Nandini Jungle Resort & Spa

7 best things to do in Ubud, Bali

Ubud is the most magical and spiritual part of Bali. It’s a perfect place, for People who are looking for themselves. For their path of life. But also people who have found it long ago and follow their spiritual path. Definitely, a place where you will love yoga or develop in practice. With a glass of wine, talk about the magic crystals and phases of the moon. If you like vegan and vegetarian dishes – there is probably no better city in the world to try a plant-based diet.
Ubud is also a crowded market and streets. Well, nothing can be perfect, right? Check my list, of 7 best things to do in Bali.

1. Sign up for yoga.
Ubud is the cradle of Yoga. It does not matter if you are just starting your adventure or if you are familiar with the practice – try it. Yoga with a view of rice terraces is a wonderful experience.

2. Visit the temples.

Tira Emple Temple A Hindu Balinese temple that has existed since 926 and is still actively used in purification rituals. Both Baliczycja and tourists can take part in the cleansing ritual of sacred springs. The temple of Tirta Empul is dedicated to Vishnu, the Hindu God of Water, and is considered one of the holiest temples in Bali.
Please note that the temples cannot be entered during the menstrual period. Before entering, you get special sarongs (arms can be uncovered, but you have to be dressed from the waist down). Before the visit, it is worth getting ready to participate in the ritual. On the spot, you will receive too little information about what is happening.

3. Enjoy the rice fields.

Bali = Rice Fields. Rent a bike and just enjoy the view of the vivid greenery.

4. Ubud Market.

Touristic trap or the opportunity to do interesting shopping for good money? I think both. Prepare yourself that Ubud Market will be totally crowded, but you will find fantastic pearls there. Remember to haggle – half the price is still too much.
Travel tip. The market is best to visit in the morning (Balinese people like to sell first products cheaper just for a “good luckily”) or in the evening, when they want to go home.

5. Monkey Forest.
Ubud’s must see. A holy ancient forest, full of monkeys. Before the visit, secure all the bags, remove the jewellery and tie the hair. Monkeys are still wild animals, I can wrest something from the hand of tourists. I saw myself hand-tugging bags or taking drinks. Update- 2 years ago, when I was at this place, I picked it up completely differently. It was more wild, definitely more monkeys and the possibility of greater integration with them.

6. Try to eat vegan.
Bali is a great place, but try to give up meat. But Ubud is simply the cradle of plant-based food. It’s a shame not to try.

7. Get to know your future.

Do you know “Eat, love, pray”? For this is a little Bible searching for your own, happy way in life. You probably associate a film with Julia Roberts as Liz. The heroine is going to a shaman in Bali, and he predicts her future. Of course, only after a while, she understands her destiny. That shaman lived through a period of great popularity after the success of the film and the book. He’s dead now, but in Ubud, you can meet many shamans, healers, fortune tellers and astrologers. Some of them have great knowledge and power.
I was with such a person two years ago and I am still realizing this wonderful prophecy I have received step by step.

Looking for a luxurious stay near to the city centre? Villa Sabandari is the answer.

Villa Sabandari : Perfectly planned stay in Ubud, Bali.

The Kayon Resort, all the best in Bali, in one place.

The most amazing hotel : The Kayon Resort

The Nandini, Jungle Resort, if you dream of accommodation in a real jungle.

Perfect Jungle Stay: Nandini Jungle Resort & Spa