(scroll down for English)
Jak najlepiej zwiedzać Greckie wyspy? Oczywiście z jachtu. O ile nie macie choroby morskiej: ) Podpowiadam jak zorganizować rejs po greckich wyspach, z gotowym 7-dniowym planem. Myślę, że nasz pomysł był dość intensywny- ale przecież wakacje nie są do odpoczywania, tylko zbierania nowych doświadczeń.

Ile to kosztuje?

Wakacje na jachcie wbrew pozorom nie są takie drogie. Oczywiście wszytko zależy od jednostki, jaką wybierzemy. Koszt czarteru dzielimy na uczestników rejsu ( na nas 6 osób). Śniadania i część posiłków jemy na pokładzie- wiec sporo oszczędzamy na restauracjach.
Trzeba pamiętać o kaucji-armatorzy wynajmują jachty po zabezpieczeniu sporego depozyty na waszych kontach. Trzeba się na to przygotować — nasza gotówka będzie zamrożona jeszcze przed ok. 2 tygodnie po zakończeniu rejsu.

Większość marin (portów) w Grecji jest za darmo. Za pozostałe zapłacimy 10/20 euro. Ale… oznacza to, że nie zawsze oferują podłączenie do prądu, wodę i nie ma mają stacji benzynowych.

Jakie trzeba mieć uprawienia?

Żeby wyczarterować jacht i zorganizować rejs po greckich wyspach, ktoś z załogi musi być starszym sternikiem żaglowym morskim. Im więcej osób ma papiery i doświadczenie żeglarskie tym przyjemniejszy i bezpieczniejszy jest rejs. Oczywiście łódkę można wynająć ze sternikiem lub całą załogą.

Czy jest wygodnie? Jak gotowanie?
Wygoda jachtu zależy od jego wielkości, modelu i ceny. Zawsze staram się czarterować możliwie najnowszy jacht ( obecnego, maks poprzedniego roku), żeby był wygodny i estetyczny. Tym razem zdecydowaliśmy się na Sun Odyssey 440 i był doskonały! w 2018 roku ten model zdobył European Yacht od the Year w kategorii Family Cruiser“.

Uwielbiam przygotowywać jedzenie na łódce, a potem jeść je na świeżym powietrzu! Wszystko smakuje lepiej.
Normalnie robiliśmy zakupy i gotowaliśmy, domowe posiłki. Albo przekąski w stylu tzatzyki, serki, oliwki…

Nasz plan na 7-dniowy rejs po greckich wyspach.

Dzień 1
Start z Portu w Pireus ok godziny 15.00
Obiad na wodzie
Nocleg na wyspie Poros – tutaj przeczysz o niej więcej.

Dzień 2
Zwiedzanie wyspy, spacery uliczkami, jeśli lubisz możesz też wybrać się na wycieczkę do monasteru.
Wypłyniecie- czas na wodzie, przerwa na kąpanie
Lunch na wodzie
Żeglowanie w kierunku Hydry kolacja na wyspie.

Dzień 3
Zwiedzeni wyspy Hydra- tutaj zobaczysz cały artykuł o wyspie.
Przepłyniecie na wyspie Spectes – zatankowanie. ( jeśli wolicie mniej żeglować, a więcej czasu spędzać na wyspach możecie zmienić trasę i spać na Spetces)
Wypłyniecie w morze- nocleg w dzikiej zatoczce. Nie ma nic piękniejszego niż widok nieba z pokładu łódki lub na pustyni. Uwierzcie mi!
Na takie noce warto zabrać ze sobą czytnik książek, ja miałam mój ukochany inkbook.

Dzień 4
Tutaj mamy trochę szaleństwa, bo pobudkę o 4 rano i płynięcie w kierunku archipelagu Cyklad, na wyspę Serifos. Zgadnijcie kto miał ranną wachtę i zdjęcia o wschodzie słońca.

Ten odcinek był trochę ostrzejszy, z silnym wiatrem. Cały czas mieliśmy na sobie kamizelki.
Ale… wyspa Serifos była tego warta. Tutaj możesz przeczytać, o tym, że Serifos to dla mnie Europejskie Bali.

Dzień 5
Zwiedzanie wyspy Serifos. Skuterkiem!
Bardzo żałuję, że nie zostaliśmy tam o jeden dzień dłużej. Wyspa jest magiczna, z niesamowitą dobrą energią. Po najlepszym objedzie wyjazdu odpłynęliśmy w stronę zatoczki.

Dzień 6
Wypłyniecie w morze- w kierunku wyspy Kythnos.
Kolacja na wyspie. Szczerze, najmniej ciekawy element rejsu. Wyspa bardzo turystyczna, mało boho i mało classy.
Z Kythnos popłynęliśmy do kolejnej dzikiej zatoczki.

Dzień 7
Relaks na wodzie w zatocze.
Zwiedzanie przepięknej, doskonale zachowanej świątyni Posejdona (personalnie – większe wrażenie niż Akropol!)
Powrót do portu Pireus koło Aten

Jak widzicie, nie miałam za dużo czasu na zdjęcia na wyspach, a tym bardziej, żeby przygotować dla Was konkretne poradniki. Na pewno planuje wrócić tam w 2020: )

Zobaczcie też:

 

Wyspa Poros, Grecja

_______________________________

What is the best way to visit the Greek islands? Of course from the yacht. Unless you have seasickness:)Welcome to “how to organize a cruise around the Greek islands”, with a ready 7-day plan. I think our idea was quite intense – but holidays are not to rest, but to gather new experiences.

Is it really that expensive? 

Contrary to appearances, holidays on a yacht are not so expensive. Of course, everything depends on the boat you choose. The cost of the charter is divided into cruise participants (6 people for us). We eat breakfast and some meals onboard – so we save a lot of restaurants.
You have to remember about the deposit – shipowners rent yachts after securing large deposits on your accounts. You have to be prepared for this – your cash will be frozen before about 2 weeks after the cruise.

Most marinas (ports) in Greece are free. For the remaining ones, we will pay 10/20 euros. But … it means that they don’t always offer electricity, water, and no gas stations.

What permissions do you need to have?

To charter a yacht, someone on the crew must be a senior sailing helmsman. The more people have papers and sailing experience, the more pleasant and safe the cruise. Of course, the boat can be rented with the helmsman or the whole crew.

Is it comfortable? What about cooking and preparing meals? 
The yacht’s comfort depends on its size, model and price. I always try to charter the newest yacht possible (current, max the previous year) to make it comfortable and aesthetic. This time we decided on Sun Odyssey 440 and it was perfect! in 2018 this model won the European Yacht from the Year in the “Family Cruiser” category.

I love to prepare food on the boat and then eat it outdoors! Everything tastes better.
We normally shopped and cooked “home-cooked” meals. Or tzatziki style snacks, cheese, olives …

Our plan for a 7-day trip.

Day 1
Start from the Port of Piraeus at 15.00
Lunch on the water
Accommodation on the island of Poros – here you can read more about it.

Day 2
Exploring the island, walking the streets, if you like you can also go on a trip to the monastery.
Sailing out – time on the water, swimming break
Lunch on the water
Sailing towards Hydra, dinner on the island.

Day 3
Visited the island of Hydra – here you will see the full article about the island.
Sail on the island of Spectes – refueling. (if you prefer to sail less and spend more time on the islands you can change route and sleep on Spetces)
Sail out to sea – overnight in a wild cove. There is nothing more beautiful than seeing the sky from the deck of a boat or in the desert. Believe me!
On such nights it is worth taking a book reader with me, I had my beloved inkbook.

Day 4
Here we have a bit of madness because we wake up at 4 am and sail towards the Cyclades, to the island of Serifos. Guess who had the morning watch and pictures at sunrise.

This episode was a bit sharper, with strong wind. We were wearing vests all the time.
But … the island of Serifos was worth it. Here you can read that Serifos is European Bali for me.

Day 5
Visiting the island of Serifos. Scooters!
I regret that we didn’t stay there one day longer. The island is magical, with amazing good energy. After the best tour of the trip we sailed towards the cove.

Day 6
Sail out to sea – towards the island of Kythnos.
Dinner on the island. Honestly, the least interesting part of the cruise. The island is very tourist, not very boho and not very classy.
From Kythnos we sailed to another wild cove.

Day 7
Relax on the water in the bay.
Visiting the beautiful, perfectly preserved temple of Poseidon (personally – more impressive than the Acropolis!)
Return to the port of Piraeus near Athens

As you can see, I didn’t have much time for photos on the islands, much less to prepare specific guides for you. Definitely planning to return there in 2020:)

See also:

Wyspa Hydra, Grecja