Poznacie Chai Lai Orchid, najbardziej niezwykłe miejsce, jakie miałam okazję poznać podczas mojej ostatniej podróży do Tajlandii.

Chai Lai Orchid to jedyne Airbnb w Tajlandii, które otworzy Ci oczy na wiele istotnych kwestii współczesnego świata. To nie tylko wspaniała możliwość bliskiej interakcji ze słonikami. To też organizacja pomagająca kobietom poprzez wsparcie i edukację.To miejsce łączy w sobie wiedzę o naturze, prawach człowieka i zwierząt.

 

Możecie spędzić czas w wiosce oddalonej o ok. 20 km od Chiang Mai lub wybrać jedną z butikowych, starannie dopracowanych wycieczek organizowanych przez Chai Lai Orchid.

Organizacja Daughters Rising to misja założona przez kobietę, dla kobiet.

Poprzez promowanie edukacji, wsparcie mentalne oraz materialne pomagają kobietom zagrożonym przemytem ludzi, oraz mniejszościom etnicznym w Tajlandii.

 

 

Dziewczyny mają możliwość nauczenia się samoobrony, poznają swoje prawa. Co więcej, uczą się języka angielskiego i przydatnych umiejętności. Wszytko to, ma na celu pomoc w znalezieniu dla nich pracy. Każdy z gości Chai Lai Orchid może w tym pomóc, po prostu poświęcając godzinę swojego czas na rozmowę po angielsku!

 

Komu pomaga organizacja Daughters Rising ?

Młodym kobietom zagrożonym przemytem ludzi, najczęściej na tle seksualnym.

Mniejszościom etnicznym takim jak Karen.

 

Przebywając w Chai Lai Orchid spotykamy uczestniczki programu. Dziewczyny mówią po angielsku, mają normalną pracę- pracują w ośrodku. Rozwijają się i wyglądają na szczęśliwe. Organizacja daje im szanse na normalne życie.

 

Wycieczki semi edukacyjne.

Aby głębiej poznać i zrozumieć temat Chai Lai Orchid realizuje wycieczki poznawcze. Jedno lub dwudniowe programy, podczas których goście mają możliwość poznana mądrości dżungli, odwiedzenia lub spędzenia nocy w tradycyjnych domkach plemienia Karen. A także etycznego obcowania z uratowanymi słoniami.

Homestay.

Jeśli chcesz zostać na dłużej, polecam urocze ekologicznie przyjazne bungalowy. Położone nad piękną rzeką, otoczone zieloną dżunglą. Urządzone w posty, minimalistyczny sposób.

 

Psss, te sandałki, to JEDYNE buty jakie zabrałam na Bali. Możesz je kupić TUTAJ, na Nomadic Polska

Na miejscu spędzasz czas ze słonikami. Możesz je karmić, nawet z własnego balkonu, jeśli masz szczęście. Oglądać jak kąpią się w rzece, czy zwyczajnie spacerują po ośrodku ze swoimi opiekunami.

Uwaga, ten hotel ma najfajniejsze happy hours!

Zamawiasz drinka? Otrzymujesz naręcze bananów, którym możesz nakarmić słonie. Czy to nie jest boskie?

Wybierasz się do Tajlandii? Zobacz też:

Marndadee Herritage, Chiang Mai: Beautiful Colonial Hotel

 


 

Chai Lai Orchid: Eye-opening travel 

 

Welcome to Chai Lai Orchid, the most unusual place I’ve visited during my last trip to Thailand.

 

Chai Lai Orchid is the only Airbnb in Thailand that will open your eyes to many important issues of the modern world. This is not only a great opportunity for close interaction with elephants. It is also an organization that helps women through support and education. And this is amazing.

 

This place combines knowledge about nature, human and animal rights.

 

You can spend your time in a village about 20 km away from Chiang Mai or choose one of the boutiques, unique tours organized by Chai Lai Orchid.

 

The Daughters Rising  is an organization founded by a woman for women.

By promoting education, mental and material support help women at risk of human trafficking people and ethnic minorities in Thailand.

 

Girls have the opportunity to learn self-defence, get to know their rights. What’s more, they learn English and useful skills. All this is meant to help you find a job for them. Each of the guests of Chai Lai Orchid can help in this by simply devoting one hour of their time to teach them English! Making a good change in the world can be easy sometimes.

 

Who are girls under the care of Daughters Rising ?

Young women at risk of human trafficking, mostly from sexual reasons.

Indigenous tribes like Karen.

People from areas affected by war.

 

While staying at Chai Lai Orchid, we meet the participants of the program. The girls speak English, have a normal job – they work at the resort. They develop and look happy. The organization gives them opportunities for a normal life.

 

Semi-educational trips.

To deepen and understand the subject, Chai Lai Orchid pursues cognitive trips. One or two-day programs, during which guests have the opportunity to learn the wisdom of the jungle, visit or spend the night in traditional Karen houses. And also ethical communing with saved elephants.

 

Homestay.

If you want to stay longer, I recommend charming eco-friendly bungalows. Located by a beautiful river, surrounded by green jungle. Decorated in a minimalist way. Still, bed with big mosquitiera and jungle view was my favourite place on earth.

You spend time with elephants on the spot. You can feed them, even from your own balcony, if you’re lucky. Watch them bathe in the river, or just walk around the resort with their guardians.

 

Have in mind! This hotel has the coolest happy hours!

Do you order a drink? You get bananas that you can feed the elephants with. Is not it divine?