(Scroll down for english) Podróże kształcą. Chyba najbardziej znany tekst, zachęcający do spakowania plecaka i wyruszenia w drogę.

Jak to jest naprawdę? Co faktycznie daje nam podróżowanie. Oczywiście oprócz lekcji geografii, znajomości mapy i opcji wygrania w Państwa i Miasta. No i quizy z flagami. Ja jestem w tych grach ekspertką. Jak większość osób, które trochę latają po świecie. Ale to nie wszytko, zobacz co dają podróże.


Oddech 
Na początku. Tylko oddychaj. Pozytywny wdech i wydech negatywny. Nie spiesz się, pomyśl o swoim ciele i umyśle. I po prostu oddychaj. Tego nauczyłam się w Azji. Ta wiedza będzie zawsze ze mną.

Medytacja
Czasem, gdy mówię, że regularnie medytuje, spotkam się z totalnym zdziwieniem. Co robisz?! medytacja to najbardziej naturalna forma kierowania swoich myśli w odpowiednie zakątki mózgu. Pomaga w rozwiązywaniu problemów, poznawaniu siebie. Każdemu polecam.

Mamy o wiele więcej, niż nam się wydaje
Masz dużo. O wiele więcej niż Ci się wydaje. Dom, ciepła woda, pieniądze na podstawowe rzeczy-to dużo. Doceń to i szanuj. Nie każdy jest takim szczęściarzem. Moment, gdy zdasz sobie sprawę, jak szczęśliwa naprawdę jesteś sprawi, że nie będziesz szukać sobie problemów na siłę.

Minimalizm
Podróżując, nauczysz się, że nie potrzebujesz mieć tylu rzeczy. Nowej sukienki, butów, zrobionych paznokci. Podróżując, zdasz sobie sprawę, że tak, naprawdę do szczęścia nie potrzeba aż tylu rzeczy. Docenianie podstawowych rzeczy w życiu, daje naprawdę ogromne szczęście.


Szacunku do życia
Zycie jest cennym darem, używaj go mądrze. Dbaj o swoje ciało i umysł. Nie niszcz go papierosami, narkotykami, a nawet alkoholem. Fajnie jest odkrywać świat będąc świadomym, tego, co oglądamy.
Oczywiście fajnie jest też oglądać zachody słońca z nowo poznanymi ludźmi na plaży i pijąc lokalne wino. Wszytko z umiarem i balansem.

Otwartość
Poznawaj nowych ludzi, kosztuj nowych dań, nie boj się wybierania mniej uczęszczanych dróg. Oczywiście w ramach zdrowego rozsądku i z uwzględnieniem punktu- szanuj życie.

Koniecznie zobacz też:

Books, that will inspire you to travel MORE

________

Travel – the only thing you buy, that makes you richer. Probably the most well-known text, encouraging you to pack your backpack and go on the road.
How is it really? What actually gives us travelling. Of course, in addition to geography lessons, knowledge of the map and options to win in flag quizzes. I am an expert in these games. Like most people who fly around the world a bit. But that’s not all, see what travels really gives you.

Breath
Just breathe. Inhalation positivity, and exhale negativity. Take your time, think about your body and mind. And just breathe. That’s what I learned in Asia. This knowledge will always be with me.

Meditation
Sometimes, when I say that I meditate regularly, I will meet with total surprise. „What are you doing?!” meditation is the most natural form of directing your thoughts to the right corners of the brain. It helps in solving problems, getting to know the inner YOU. I recommend it to everyone.

We have much more than we think
You have a lot. Much more than you think. Home, hot water, money for basic things – lots of it. Appreciate this and respect. Not everyone is so lucky. The moment when you realize how happy you really are, you will not find yourself struggling.

Minimalism
By travelling, you will learn that you do not need to have so many things. A new dress, shoes, and nails did. Appreciating the basic things in life gives you a lot of luck.

Respect for life
Life is a precious gift, use it wisely. Take care of your body and mind. Do not destroy it with cigarettes, drugs and even alcohol. It’s great to discover the world by being conscious of what you are really seeing.
Of course, it is also nice to watch the sunset with newly met people on the beach and drinking local wine. Everything in balance.

Openness
Meet new people, try new foods, do not be afraid of choosing less frequented roads. Of course, as part of common sense and with regard to the point, respect life.

Be sure to also see:

Books, that will inspire you to travel MORE