W tym roku spędziłam w Tunezji więcej czasu, niż początkowo planowałam. Pod koniec kwietnia odwiedziłam wyspę Djerba, spałam w namiotach na pustyni(zobacz wpis) i zwiedzałam południową część kraju (gotowy plan na wakacje). W październiku chciałam się przekonać, co warto zobaczyć na północy Tunezji.

Tunezja to muzułmański kraj w Afryce Północnej, graniczący z Morzem Śródziemnym, Algierią i Saharą. Bez problemu dogadasz się tam po francuski oraz Arabsku. Tym razem dużo mówiliśmy o prawach kobiet. Miałam też okazje poznać cudowne tunezyjskie blogerki i spędzić z nimi wieczór przy doskonałym winie. Zapraszam cię na dość informacyjny post, o tym, co warto zobaczyć na północy Tunezji.

Plan podróży?
Spędziliśmy 3 noce w uroczym miasteczku Hammamet, następnie jedną w stolicy kraju, Tunisie oraz kolejne 3 noce w kurortowym Sousse.

Hammamet
Hammamet od lat jest popularną destynacją wakacyjną ze względu na piękne piaszczyste plaże i doskonały klimat Morza Śródziemnego. Łatwo tam również dolecieć, w pobliżu znajdują się aż trzy lotniska: w Tunisie, Monastir oraz w Eneidzie. Dla mnie prawdziwą perełką tego miasta była przepiękna, zabytkowa medina. Hammamet przez lata było wioską rybacką, według różnych źródeł, swoją sztuką i architekturą medyna zachwyca już od XIV / XV wieku.

Widzicie rysunki ryb na ścianach i drzwiach? Mają za zadanie chronić dom i jego mieszkańców, przez złymi oczyma (evil eye) zazdrosnych i zawistnych osób. Tradycyjnie taką funkcję pełni oko proroka, jednak ze względu na rybacką historię miasta, tutaj przejęły ją fantazyjne, błękitne ryby.


Muszę Wam powiedzieć, że medina w Hammamet jest jedną z bardziej klimatycznych i piękniejszych jakie widziałam. Zdecydowanie oprócz relaksu na plaży warto pospacerować jej uliczkami.

Wycieczki z Hammamet.
Jeśli będziesz w okolicach Hammamet, warto skupić się trochę na historii Tunezji. Polecam wybrać się na wycieczki do ciekawych zabytków z czasów rzymskich, W tym:


Oudna – jeden ze starszych amfiteatrów w regionie.
Zaghouan – system akweduktów, które doprowadzały wodę do Kartaginy (łącznie ponad 130 km). Po renowacji były używane aż do 1862 roku.


Winnice w  Grombalii – doskonały winiarski region w Tunezji. Jeśli lubisz dobre jakościowo wina, z wieloletnią historią- wybierz się na degustację właśnie w tym regionie. Tunezja słynie z przepysznych różowych i czerwonych win. A kultura wytwarzania tego napoju sięga czasów fenickich, została znacznie wzbogacona przez czasy kolonializmu francuskiego.

Tunis.
Tunis jest stolicą i największym miastem w Tunezji. Moim zdaniem – prawdziwa magia. Wąskie uliczki, melodyjny język wymieszany z muzyką, zapachy, smaki, owoce ze straganu… mieszanka wszystkiego, co przewinęło się przez to miasta przez stulecia. Masz uczucie, jakbyś znalazła się w innym świecie. Medyna jest pełna zakamarków i swoich smaczków.

 

Chcesz szukać ulic, korzystając z google maps? Bez szans. Jedyną skuteczną nawigacją może być twoja intuicja lub zaufanie do mieszkańców. Nam udawało się trafić, ponieważ pytałyśmy o drogę w każdym zaułku. Wycieczkę do Tunezji możesz zorganizować też z biurem podróży : )) Zobacz oferty tutaj

Jeśli marzy Ci się zdjęcie w tej panoramicznej kawiarnii – proponuje dostać się tam, w taki sposób: ))

Co warto zobaczyć w Tunisie?

Muzeum Bardo – jedno z najważniejszych muzeów w regionie Morza Śródziemnego i drugie na kontynencie afrykańskim (po egipskim muzeum w Kairze). Największe kolekcje mozaik na świecie oraz szeroka gama artefaktów archeologicznych.


Medina – stare miasto, od 1979 r. również wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wszytko co, zobaczysz, będzie unikatowym zabytkiem.

Sidi Bou Said
To miasto, zasługiwało na swój własny wpis, możecie poczytać więcej na temat artystycznego miasteczka.
Kliknij tutaj : )

Sidi Bou Said, najbardziej artystyczne miasto w Tunezji.

Kartagina
Tunezyjska historia jest bogata i złożona. Przez te ziemie przewinęło się wiele cywilizacji, wyznań i ludzi. Będąc w Tunisie, zdecydowanie warto zobaczyć ruiny Kartaginy. Fascynujące stanowisko archeologiczne, przypominające o bogatej historii. Przykład upadku ogromnej, wspaniałej cywilizacji.

Sousse

To miłe kurortowe miasteczko z dużym zapleczem hotelowym. Jeśli lubicie sporty wodne, nie będziecie się tutaj nudzić. Od niedawna w okolicy powstał również uroczy port ( można tam dopłynąć, np. z Sycylii.. Czyżbym miała plan na nową przygodę?). Można również wybrać się na krótką wycieczkę turystycznym katamaranem, wzdłuż wybrzeża.

Monastir
Monastir do większe miasto, z portem lotniczym. Słynie z jednego z najstarszych Ribatów (fortyfikacji) w kraju. Oraz mauzoleum prezydenta Habib Burgiba. To właśnie jemu zawdzięczamy nadzwyczajną sytuację kobiet w Tunezji. Mają pełen obowiązek szkolnictwa, możliwość wyjścia za mąż za mężczyznę dowolnego wyznania. Część z nich ubiera się w sposób europejski, a nawet piją alkohol- wszystko zależy od indywidualnych wyborów. Właśnie sytuacja kobiet w tym kraju bardzo zachęca mnie, do polecania Wam Tunezji.

Nie warto postrzegać Tunezji jedynie przez pryzmat pięknych medyn i ciekawej historii, ale też patrzeć na nią jako nowoczesne, demokratyczne państwo.

Wpis powstał w po wycieczce prasowej z Discover Tunisia.

Wiesz już, co warto zobaczyć na północy Tunezji.  Zobacz też:

What to do on Djerba Island, Tunisia

This year I spent more time in Tunisia than I initially planned. At the end of April, I visited the island of Djerba, slept in tents in the desert and explored the southern part of the country. In October, I wanted to find out what to see in the north of Tunisia.

Tunisia is a Muslim country in North Africa, bordering the Mediterranean Sea, Algeria and the Sahara. You can easily get along in French and Arabic. This time we talked a lot about women’s rights. I also had the opportunity to meet wonderful Tunisian bloggers and spend an evening with them over excellent wine. I invite you to a rather informative post about what to see in the north of Tunisia.

Our plan.
We spent 3 nights in the charming town of Hammamet, then one in the capital, Tunis, and another 3 nights in the resort town of Sousse.

Hammamet
Hammamet has been a popular holiday destination for years due to its beautiful sandy beaches and excellent Mediterranean climate. It’s also easy to fly there, there are three airports nearby: in Tunis, Monastir and Eneida. For me, the real pearl of this city was the beautiful, historic medina. Hammamet has been a fishing village for years, according to various sources, the medina has been enchanting its art and architecture since the 14th / 15th century.

Do you see drawings of fish on the walls and doors? They are made to protect the house and its residents against evil eyes of jealous and envious people. Traditionally, this is the function of the prophet’s eye, but due to the fisherman’s history of the city, it was exchanged for a beautiful, blue fish.
I must tell you that the medina in Hammamet is one of the more atmospheric and beautiful I have seen. In addition to relaxing on the beach, it’s worth taking a walk along its streets.

Trips from Hammamet.
If you’re around Hammamet, it’s worth focusing a bit on Tunisian history. I recommend going on trips to interesting monuments from Roman times, including:
Oudna – one of the older amphitheatres in the region.
Zaghouan – a system of aqueducts that brought water to Carthage (over 130 km in total). After the renovation, they were used until 1862.
The Grombalia region – an excellent wine region in Tunisia. If you like good quality wines with many years of history – go for a tasting in this region. Tunisia is famous for its delicious rose and red wines. And the culture of making this drink goes back to Phoenician times, it was significantly enriched by the times of French colonialism.

Tunis.
Tunis is the capital and largest city of Tunisia. In my opinion – real magic. Narrow streets, melodic language mixed with music, smells, flavours, fruit from the stall … a mix of everything that has passed through this city for centuries. You feel like you’re in a different world. The medina is very mysterious.
Do you want to go thru the streets using google maps? No chance. The only effective navigation can be your intuition or trust in residents words. We managed to find all the spots we wanted because we asked for directions in every alley. If you dream of a photo in this panoramic cafe – I suggest getting there in this way:))

What is worth seeing in Tunis?
Bardo Museum – one of the most important museums in the Mediterranean region and the second on the African continent (after the Egyptian Museum in Cairo). The largest mosaic collections in the world and a wide range of archaeological artefacts.
Medina – the old town, also inscribed on the UNESCO World Heritage List since 1979. Everything you see will be a unique monument.

Sidi Bou Said
This city deserved its own article entry, so here you can read more about the artistic town.

Sidi Bou Said, najbardziej artystyczne miasto w Tunezji.

Carthage
Tunisian history is rich and complex. Many civilizations, religions and people have passed through these lands. Being in Tunis, it is worth seeing the ruins of Carthage. The fascinating archaeological site, reminding of rich history. An example of the fall of a huge, magnificent civilization.

Sousse

It’s a nice resort town with a lot of hotel facilities. If you like water sports, you will not be bored here. Recently, a charming port has also been created in the area (you can get there, e.g. from Sicily … Do I have a plan for a new adventure?). You can also go on a short tourist catamaran trip along the coast.

Monastir
Monastir to a larger city, with an airport. It is famous for one of the oldest Ribat (fortifications) in the country. And the mausoleum of President Habib Burghiba. It is to him that we owe the extraordinary situation of women in Tunisia. They have the full duty of education, the opportunity to marry a man of any religion. Some of them dress in a European way and even drink alcohol – it all depends on individual choices. It is the situation of women in this country that encourages me to recommend Tunisia.

It is not worth perceiving Tunisia only through the prism of the beautiful medina and interesting history but also looks at it as a modern, democratic state.

Plannig to visit Tunisia?

Night in a Desert Camp, Discover Tunisia