(english version below) Wyspy Gili, 3 malutkie wyspy oddalone półtorej godziny promem od Bali. Idealnie białe plaże, błękitna woda, atmosfera pełnego relaksu. Co warto zrobić  na wyspach  Gili? 

Jak zawsze czas na Wasze ulubione “best things to do”. Zacznę jednak od szybkiego przedstawienia Wam różnic między tymi trzema wyspami.

Gili Air- moja ulubiona wyspa. Mała, urocza, z pięknymi zachodami słońca. Nadal niezepsuta turystycznie, ale doskonale zagospodarowana pod względem smacznych restauracji i ślicznych hoteli.

Gili Meno– najmniejsza z wysp. Ostanie trzęsienia ziemi mocno ją zniszczyły. Nadal to ulubione miejsce na miesiące miodowe i romantyczne spacery we dwójkę.

Tili T-największa z wysp Gili. Klimat mocno imprezowy.

 

Travel tip: Jak dostać się na Gili? Polecam skorzystać z usług Blue Water Express.
Najszybszy i najbardziej profesjonalny transwer w Indonezji. Naprawdę.

1. Wypożycz rower.

… i przejdź całą wyspę w maksymalnie 40 minut. Na Gili obowiązuje zakaz samochodów i motorów. Rower to najlepsze rozwiązanie. Trochę ruchu, a przy tym świetna zabawa.
Na rowerze pozumie Hania, z Hania.com.pl

2. Podziwiaj zachody słońca.
Każda wysepka będzie mieć takie miejsce, gdzie zobaczysz piękne, różowe zachody słońca, Turyści i mieszkańcy zazwyczaj siadaj na plaży i obserwują ten magiczny moment. Jeśli masz chwile czasu, odłóż telefon i po prostu podziwiaj ten cud natury.


 

Srebrny łańcuszek do okularów – Portrays Jewelry

3. Popływaj z żółwiami.
Kolejne marzenia, które spełniłam w tym roku. Snorkelowanie z żółwiami. Sama nie wiem, ile ich widziałyśmy. To tak niesamowite przeczycie! Po prostu płyniesz a pod tobą, na wyciągnięcie ręki całe rodziny żółwi morskich. Piękne stworzenia. Niestety nie zabrałyśmy ze sobą aparatów, ale wspomnienia mamy w głowie.
Travel tip. Jak zorganizować taką wycieczkę? Podchodzisz do pierwszej lepszej budki w porcie i pytasz się za ile możesz popływać z żółwiami. Dzielisz cenę na pół. Płyniesz na wycieczkę. Bardzo polecam, czasem zrobić coś spontanicznie i na luzie.

4. Zobacz podwodne rzeźby.

Podczas tej samej wycieczki, możesz odwiedzić podwodne rzeźby na wyspie Gili Meno. Instalacja została stworzona przez brytyjskiego artystę Jasona deCaires Taylora. Taylor znany jest z tworzenia niezwykłych rzeźb, które wystawiane są w równie niezwykłych, podwodnych galeriach. Te na Gili mają specjalne znaczenie- z czasem zmienią się w rafę koralową. Teraz wyglądają naprawdę magicznie.

5. Posprzątaj plażę.
W myśl nowego challnegu dla nastolatów #trashtag polegającego na znalezieniu zaśmieconego miejsca, wysprzątaniu i zrobienie sobie zdjęcia — posprzątaj plażę. Gwarantuję, że będzie to świetna zabawa- wiele knajpek organizuje takie akcje raz w tygodniu. Sprzątasz plaże wraz z innymi ochotnikami, a w zamian dostajesz darmowe piwo lub zniżkę na pizze. Fajne i mądre.

 

 

 

 

6. Zatrzymaj się w The Slow VillasO tym hotelu, będę jeszcze pisać, osobny wpis. Jeśli kochasz luksus i styl boho – pokochasz The Slow Villas. Najpiękniejsze, najbardziej dopracowane wnętrza. Dbałość o szczegóły i najlepszy styl. Prywatny basen w każdej willi. Pływające śniadania. Wszytko, czego potrzebujesz!

7. Imprezuj na plaży.
Jeśli lubisz tańczyć boso po plaży, słuchając muzyki na żywo… wybierz się na jedną z takich imprez właśnie na wyspach Gili. Idealna okazja, do założenia letniej sukienki, , zamówienia drinka w kokosie i cieszenia się chwilą.
Travel tip. Polecam unikać miejsc, gdzie można kupić “magic maschrooms” wiem, że jestem naprawdę nudna, ale takie niesprawdzone specyfiki mogą być bardzo niebezpieczne.

8. Bądź bardziej boho .
Zainwestuj w lokalną biżuterię z muszelek, perełek i koralików. Tutaj możesz być nieco bardziej hippie. Letnie sukienki, Bikini, słomkowe kapelusza i muszelki na nadgarstkach i kostkach.

 

9. Pokochaj jogę na plaży. 
Czasem fajnie, jest po prostu wejść w kontakt z naturą i poćwiczyć na świeżym powietrzu. Nie jest idalnie? Nie szkodzi. Jest cudownie!

Zestaw do jogi, oczywiście z Cardio Bunny

 

Lubisz proste porady? Zobacz też:

Best things, to do in Ko Lanta. Thailand

 

Best things to do on Gili Islands

Gili Islands, 3 tiny islands one and a half hours by ferry from Bali. Perfectly white beaches, blue water, the atmosphere of complete relaxation.

What is worth doing while on Gili? As always, it’s time for your favorite “best things to do”. But let me begin with a quick representation of the differences between these three islands.

Gili Air – my favorite island. Small, charming, with beautiful sunsets. Still unspoiled tourist, but perfectly developed in terms of tasty restaurants and beautiful hotels.

Gili Meno– the smallest of the islands. The last earthquake destroyed it. It is still a favorite place for honeymoons and romantic walks in two.

Tili T – the largest of the Gili islands. Its a real party island, if You know what I mean.

Travel tip: HOW TO GET THERE? CheckBlue Water Express 
The fastest and most professional transfer from Bali to Gili.

1. Rent a bike.

… and go the entire island in a maximum of 40 minutes. On Gili there is a ban on cars and motorbikes. The bike is the best solution. A bit of movement, and at the same time great fun.

2. Admire the sunsets.
Each island will have a place where you will see beautiful, pink sunsets, Tourists and locals usually sit on the beach and watch this magical moment. If you have moments of time, put down your phone and just admire this natural wonder.

3. Swim with the turtles.
Another dreams that I met this year. Snorkelling with turtles. I do not know how many of them we’ve seen. It’s so amazing! You just swim and under you, at your fingertips, the whole family of sea turtles. Beautiful Creatures. Unfortunately, we did not take our cameras with us, but the memories are in our heads.
Travel tip. How to organize such a trip? Approach the first boat at the harbour. Simply ask, how much is the turtle trip. Haggle, until the price is half. Go on a trip. Easy. I highly recommend, sometimes do something spontaneously and at ease.

4. See underwater sculptures.
During the same trip, you can visit the underwater sculptures on the island of Gili Meno. The installation was created by the British artist Jason deCaires Taylor. Taylor is known for creating unusual sculptures that are exhibited in equally unusual, underwater galleries. These on Gili have a special meaning – over time they will turn into a coral reef. They look magical now.

5. Clean the beach.
According to the new challenge for teenagers, #trashtag to find a littered place, clean up and take a picture – clean the beach. I guarantee that it will be great fun – many pubs organize such actions once a week. You clean the beaches together with other volunteers, and in return, you get a free beer or a pancake discount. Cool and smart.

6. Stay at The Slow Villas
About this hotel, I will still write, a separate entry. If you love luxury and boho style – you’ll love The Slow Villas. The most beautiful, most refined interiors. Attention to detail and the best style. Private pool in each villa. Floating breakfasts. Everything you need!

7. Party on the beach.
If you like to dance barefoot on the beach, listening to live music … go to one of these events on the islands of Gili. A perfect opportunity to set up a summer dress, order a coconut drink and enjoy the moment.
Travel tip. I recommend avoiding places where you can buy “magic mushrooms” I know that I am really boring, but such unproven specifics can be very dangerous.

8. Be more boho.
Invest in local jewellery from shells, pearls, and beads. Here you can be a bit more hippie. Summer dresses, Bikini, straw hat and shells on the wrists and ankles.

9. Do some beach yoga. 
Sometimes is good to just chill down. Connect to nature and do some yoga on a beach. it’s not perfect? Don’t worry, Its part of the process. And it’s fun.

Simple travel tips? Check this one too!

Best things, to do in Ko Lanta. Thailand