O tym, czym jest Nyepi, 3 z 6 dni Balijskiego Nowego Roku pisałam tutaj. W dużym skrócie jest do dzień medytacji i przemyśleń. Dla turystów oznacza to, że nie wolno opuszczać hotelu, używać telefonów komórkowych u nas w Villi Wi-Fi działało, ale nie jest to norma). Po zmroku nie można również zapałać światła. Balijczycy w ten dzień poszczą, unikają rozmów i oddają się medytacji. Tymczasem zapraszam na przewodnik JAK PRZETRWAĆ NYEPI DZIEŃ CISZY NA BALI.
Więcej o Nyepi przeczytasz tutaj:

Nyepi, Balinese Silent Day,

Tymczasem zapraszam na przewodnik JAK PRZETRWAĆ DZIEŃ CISZY NA BALI.

1. Bądź jak Balijczyk
Czasem warto zatrzymać się na chwile. Pomyśleć, przeanalizować swoje życie. Nyepi może być do tego doskonałą okazją. Skorzystaj z tego, że cała wyspa zamiera w ciszy w spokoju, i daj swojej głowie odpocząć. Ogranicz jedzenie, zrezygnuj z alkoholu, nie rozmawiaj za dużo.

Jeśli wolisz inaczej…

2. Doskonały hotel
Na tą noc wybierz sobie doskonały hotel. Im wyższy standard, tym mniej odczujesz niewygodności spowodowane świętem. Wszystkie hotele mają w ten dzień zmniejszoną liczbę obsługi. Ale bez problemu możesz zamówić jedzenie, korzystać z basenu, pić alkohol. Jest spora szansa, że WiFi będzie działało.
My spałyśmy w świetnej Villi, podlinkuję Wam ją potem, ponieważ jeszcze nie napisałam recenzji.

Travel Tip:Zaplanuj swój przyjazd.
Ponieważ lotnisko oraz posty są zamknięte na czas Nyepi zaplanuj swój przylot tak, aby nie utknąć na 24 godzin podczas transferu na lotnisku! Nawet jeśli wylądujesz dzień wcześniej, ulice będą zamknięte i możesz nie być w stanie dostać się do swojego hotelu. Co oznacza prawie 2 dni urlopu wyjęte z życia.

3. Podziwiaj gwiazdy
Wiesz jak wyglądają gwiazdy na środku oceanu, lub na pustyni? Jeśli nie, możesz zobaczyć najpiękniejsze niebo na świecie będąc na Bali. Ponieważ nie ma żadnego światła, wszystkie lapy są wyłączone widoczność gwiazd jest perfekcyjna. Przy dobrej pogodzie, to totalnia magia!

4. Przygotuj zapasy
Jeśli zamiast hotelu, będziesz spać w Villi, upewnij się, że Twoja lodówka nie będzie pusta. Zaopatrz się przekąski i napoje. Podczas Nyepi NIC NIE KUPISZ. Zrób to z większym wyprzedzeniem czasowym- większość sklepów zamyka się już koło 15.

5. Zapewnij sobie rozrywkę.
Podczas Nyepi możesz cicho oglądać filmy. Czytać książki lub e-booki przy słabym świetle. Restrykcje dla turystów nie są aż takie moce. Przygotuj sobie dobre filmy lub książki. Jeśli jesteś w większej grupie możecie pograć w karty lub planszówki (jeśli umiecie być przy tym cicho).

6. Pojedź na wycieczkę…

Nie masz ochoty doświadczać Balijskiego Nyepi? Nic trudnego. Wybierz się na jedną z wysp Gili (tutaj zobacz co warto robić na Gili), Lombok, Komodo lub Sumatrę. Bardziej muzułmańskie rejony Indonezji nie celebrują Nyepi, a życie toczy się norm lanym torem.
W tych miejscach nie musisz również myśleć o Ramadan – indonezyjski islam nie jest bardzo restrykcyjny.

7. Co jeszcze warto zrobić?

Przed Nyepi odbywają się ciekawa rytuały i celebracje. Warto poznać trochę Balijską kulturę i wziąć w niej obserwatorski udział.

Melasti – przez 3 dni przed Neypi odbywają się oczyszczające procesje w kierunku morza. Setki ubranych na biało Balijczyków idzie ulicami miast aby obmyć się w słonej wodzie.
OGHO-OGHO parada – dzień przed Nyepi ulice miast są zamknięte dla barwnych parad potworów. Warto zobaczyć Ogho-ogho jak nazywają się figury przedstawiające zło minionego roku.

Wybierasz się na Bali? Zobacz też:

Palm House, Luxurious Villa: Canggu Bali

 

____________________________________________________________________

To read full article About Nyepi, 3th of the 6 days of the Balinese New Year click here .In short, it is a day of meditation and reflection. For tourists, this means that you can not leave the hotel, use cell phones (with us Wi-Fi worked, but it is not the norm). After dark, you can not also put on the light. The Balinese people fast on this day, avoid conversations and indulge in meditation.
You can read more about Nyepi here:

Nyepi, Balinese Silent Day,

In the meantime, I invite you to the guide HOW TO SURVIVE BALINESE SILET DAY

1. Be like a Balinese
Sometimes it is worth stopping for a moment. Think, analyze your life. Nyepi can be an excellent opportunity for this. Take advantage of the fact that the whole island is quiet in peace, and give your head a rest. Limit food, give up alcohol, do not talk too much.

If you prefer different …

2. Excellent hotel
Choose an excellent hotel for this night. The higher the standard, the less inconvenience caused by the holiday. All hotels have a reduced number of services on this day. But you can easily order food, use the pool, drink alcohol. There is a good chance that WiFi will work.
We slept in a great Villa, I’m tweeting it with you because I have not written a review yet.

Travel Tip: Plan your arrival.
Since the airport and posts are closed on time Nyepi plan your arrival so that you do not get stuck for 24 hours during the transfer at the airport! Even if you land the day before, the streets will be closed and you may not be able to get to your hotel. Which means almost 2 days of vacation ruined.

3. Enjoy the stars
Do you know how the stars look in the middle of the ocean or in the desert? If not, you can see the most beautiful sky in the world while in Bali. Because there is no light, all laps are turned off, the visibility of the stars is perfect. In good weather, it’s total magic!

4. Prepare supplies
If instead of a hotel, you will sleep in a villa, make sure that your fridge will not be empty. Get some snacks and drinks. During Nyepi, NIC DO NOT BUY. Do it in advance – the majority of stores closes at around 15.

5. Make yourself entertained.
During Nyepi, you can watch movies quietly. Read books or e-books in low light. Restrictions for tourists are not so much. Prepare good movies or books. If you are in a larger group, you can play cards or board games (if you can be quiet at the same time).

6. Go on a trip …

You do not feel like experiencing Balinese Nyepi? Nothing hard. Go to one of the Gili Islands (see what to do on Gili), Lombok, Komodo or Sumatra. The more Muslim regions of Indonesia do not celebrate Nyepi, and life goes on the norms with a poured track.
In these places you do not need to think about Ramadan – Indonesian Islam is not very restrictive.

Best things to do : Gili Islands

7. What else is worth doing?

Interesting rituals and celebrations take place in front of Nyepi. It is worth to get to know a little of Balinese culture and take an observational part in it.

Melasti – cleansing processions towards the sea take place for 3 days before Nyepi. Hundreds of Balinese dressed in white walk the streets of cities to wash in the salt water.
OGHO-OGHO parade – the day before Nyepi, the city streets are closed to colourful monster parades. It is worth to see Ogho-ogho what are called figures depicting the evil of the past year.

Are you going to Bali? See also:

Palm House, Luxurious Villa: Canggu Bali