(For English scroll down)
Kair w jeden dzień


Zacznę od tego, że jeden dzień w Kairze to zadecydowanie za mało.  A Kair w jeden dzień to dopiero rozbudzenie ciekawości.

Nawet taki dzień, który zaczyna się w samolocie o 5:30 rano.

 

Zdecydowanie czuję niedosyt tego miejsca i na pewno tam wrócę. Natomiast dziś, mam dla Was krótki przewodnik po tym, jak zobaczyć maksymalnie dużo Kair w jeden dzień.

Dojazd.

Do Kairu z łatwością dojedziesz z każdego turystycznego miasta. Loty są krótkie, około godziny. Ceny zaczynają się od 80$ za osobę. To szybki i wygodny sposób, zdecydowanie lepszy niż podróż autobusem.

 

Upewnij się, że masz wykupioną dodatkową wizę. Wiele kurortów zwalnia turystów z obowiązku posiadania wizy natomiast w Kairze i Gizie jest ona wymagana. Koszt ok 30$

Na własną rękę czy z przewodnikiem?

Jak wiecie, nie jestem fanką wycieczek zorganizowanych. Jednak w tym wypadku polecam Wam wybrać się z prywatnym przewodnikiem. Zaoszczędzicie dużo czasu, pieniędzy i rozczarowań.

8.00

Czas na lokalną kawę, w lokalnej kawiarni. Mocna, pełna przyprawiona, lekko słodka.

Z Shisą.

 

9.00

Oglądamy Kairski cmentarz. Jak się okazuje, mieszkańcy nie chcą mieszkać w otoczeniu umarłych, więc dookoła można kupić nieruchomości w świetnych cenach. Bezdomni i najbiedniejsi mieszkańcy proszą czasem o pozwolenie na zamieszkiwanie w grobowcach. W zamian za to opiekują się grobami. Mocno przerażające, prawda?

Jak się potem dowędziłyśmy, rząd Egiptu zaproponował im mieszkania w przemysłowej część kraju, ale większość z nich odmówiła.

10.00

Zwiedzamy najstarszy Kairski meczet Ahmada Inn Tuluna. (sprawdź, więcej info!) Bardzo surowy, zachowany w oryginalnym historycznym kształcie. Nadal jest ulubionym miejscem modlitwy mieszkańców miasta.

 

12.00

Marzenie z dzieciństwa, miejsce, które setki razy oglądałam na dokumentach Discovery Civilization i National Geographic. Ale też w filmach typu Mumia. Muzeum Kairskie.

Miejsce, które nie zawodzi i przenosi nas w czasie do okresu Starego i Nowego Królestwa.

Raj dla fascynatów historii, ale też ciekawa lekcja dla osób, które mają po raz pierwszy styczność ze starożytnością.

Ogólnie rzecz biorąc, chciałabym tam zamieszać na parę miesięcy.

15.00

Rejs po Nilu. Ciekawa opcja na zobaczenie dużego spektrum miasta w krótkim czasie.

Przepięknie widać gmachy eleganckich hoteli, ambasady oraz zupełnie zwykłe bloki mieszkalne z najwyższymi cenami za metr w Egipcie.

17.00

Piramidy i Sfinks

Dla mnie było to zrealizowanie kolejnego marzenia z dzieciństwa.

Wyobrażałam sobie zawsze co musieli czuć odkrywcy takie skarbów. Ludzie, którzy po raz pierwszy odnajdywali piramidy, grobowce, przedmioty codziennego użytku, sztukę, klejnoty… Jeśli tak samo, jak marzycie o takich odkryciach, podobno w samym Egipcie odkryto jedynie 60% historycznych obiektów.

Piramidy wyglądają magicznie. Świadomość ich wieku, czasu, jaki istnieją robią niesamowite wrażenie. Można poczuć się dość małym elementem wszechświata.

Warto przejechać się wielbłądem w kierunku pustyni, aby zobaczyć wszystkie 6 piramid z perspektywy.

Opcjonalne jest wejście do środka piramid. Powiem Wam jedno- klaustrofobia.

Nie zdarzyłyśmy zobaczyć lokalnego targu, oddalonego o kilka kilometrów od centrum miasta. Jednak coś mnie w tym mieście urzekło i na pewno kiedyś tam wrócę.

Co jeszcze warto zrobić w Egipcie?

Top 5 of Sharm El Shaik

Cairo for the beginners

 

Let me start with the fact that one day in Cairo is definitely not enough.

Even a day that begins on the plane at 5:30 in the morning.

 

I definitely feel unsatisfied with this place and I will definitely go back there. Today, I have a short guide for you to see a lot of Cairo in 10 hours.

 

How to get there?

You can easily get to Cairo from every tourist city. Flights are short, about an hour. Prices start from 80 $ per person. It’s a fast and convenient way, definitely better than a bus trip.

 

Make sure you have an additional visa purchased. Many resorts relieve tourists from the obligation to hold a visa while in Cairo and Giza it is required. The cost is about 30 $

 

On your own or with a guide?

As you know, I’m not a fan of organized trips. However, in this case, I recommend you visit the city,  with a private guide. You save a lot of time, money and disappointments.

 

8.00

Time for local coffee in a local cafe. Strong, full of spice, slightly sweet.

With Shisa. Because, why not?

 

9.00

We are watching the Cairo cemetery. As it turns out, residents do not want to live surrounded by dead people, so you can buy real estate at great prices all around. Homeless and the poorest inhabitants sometimes ask for permission to live in tombs. In return, they take care of graves. Very scary, right?

As we later argued, the Egyptian government offered them housing in the industrial part of the country, but most of them refused.

 

10.00

We visit the oldest Cairo mosque of the Ahmada Inn Tuluna. Very raw, preserved in the original historical shape. It is still a favourite place of prayer for the inhabitants of the city.

 

 

12.00

A childhood dream, a place I’ve seen hundreds of times on Discovery Civilization and National Geographic. But also in Mummy movies. Cairo Museum.

A place that does not fail and takes us back to the period of the Old and the New Kingdom.

A paradise for the fascinates of history, but also an interesting lesson for people who have contact with antiquity for the first time.

In general, I would like to stir there for a few months.

 

15.00

Cruise on the Nile. An interesting option to see a large city spectrum in a short time.

You can see the buildings of elegant hotels, embassies and completely ordinary blocks of flats with the highest prices per meter in Egypt.

 

17.00

Pyramids and Sphinx

For me, it was the realization of another childhood dream.

I always imagined what the explorers of such treasures must have felt. People who for the first time found pyramids, tombs, everyday objects, art, jewels … If you dream about such discoveries, it is said that only 60% of historical objects have been discovered in Egypt alone.

 

The pyramids look magical. Awareness of their age, the time that they exist, make an amazing impression. You can feel quite a small element of the universe.

It is worth taking a camel towards the desert to see all 6 pyramids from the perspective.

An entrance to the centre of the pyramids is optional. I will tell you one thing – claustrophobia.

 

We did not see the local market, a few kilometres away from the city centre. However, something has fascinated me in this city and I will definitely come back there one day.

Looking for more extra things to do in Egypt?

Top 5 of Sharm El Shaik