(scroll down for english)Książki, inspirujące do podróży. Czasem, boimy się zrobić pierwszy krok. Kupić bilety w nieznane i po prostu realizować swoje marzenia. Czasem, nie możemy zdecydować się, aby opuścić swoją strefę komfortu i zacząć ZYĆ. Żyć w takim sposób, aby każdego dnia realizować swoje cele na 100%. Są na świecie książki, które motywują i inspirują do podróży. Zobacz moje ulubione pozycje. Czasem, zamiast od razu kupować bilet, warto kupić książkę, które zainspirują Cię do podróży.

Alchemik, Pablo Coelho
Najbardziej inspirująca książka mojego życia. Jeśli śledzicie mój instagram, często znajdziecie cytaty z tej książki. Historia młodego andaluzyjskiego pasterza, który wyrusza w epicką podróż, aby znaleźć egzotyczne skarby. Książka o drodze, przemianie i zrozumieniu swojego miejsca na świecie. Prawdziwe życiowe mądrości.

Jedz, Kochaj, Módl się. Elizabeth Gilbert
Kolejna książka (oraz film), która pokazuje, że wyruszenie w podróż, może zmienić twoje życie.
Opowieść o rozwódce, która porzuca swoje życie w poszukiwaniu spełnienia. Podróżuje do Włoch, Indii i Indonezji. Książka niesamowicie wpłynęła na wzrost popularności Bali (pss, zobacz tutaj moją autorską wycieczkę na Bali, do której Mojżesz dołączyć-

Pojedźmy razem na Bali

). Po publikacji powstał kolejny tytuł, opisujący historie osób, których życie zmieniło się po przeczytaniu! Jeśli chodzi o ksiązki inspirujące do podróży na Bali – to numer jeden!


„Gruzja w drodze na Kazbach i z powrotem” oraz „W końcu i ty zapłaczesz. Z Baku do stóp Araratu” Grzegorz Kapla.
„Ta książka nie jest przewodnikiem. Nie znajdziesz tu ani adresów hoteli, ani kulinarnych przepisów, ani żadnych porad, ani nawet listy miejsc, w których warto sobie zrobić selfie.
To książka o zachwycie nad światem” Jak sam autor opisuje książką. Obie pozycje to opowieści o samotności w świecie. Ale w naprawdę pięknym świecie. Podróż troch na dziko, trochę wgląd siebie, z doskonałym backgroundem historycznym. Gwarantuje, że kupisz bilet do Gruzji, lub Azerbejdżanu.

Sprzedaj lodówkę i jedź dookoła świata, Kacper Godycki-Ćwirko
Nie wiem, ile osób poleciło mi tę książkę, zanim ją przeczytałam. Jeśli szukasz czegoś, co zmieni twoje zycie-zacznij od tego. Autor realizuje marzenia większości z nas. Odwiedził aż 16 krajów na 4 kontynentach, pokazując tym samym, że gdy się czegoś mocno pragnie, nic nie jest niemożliwe.

How to Travel Full-Time, Colin Wright

Jeśli marzysz o rzuceniu pracy i podróżowaniu po świecie? Pełnoetatowy podróżnik i autor Colin Wright opracował pomocny przewodnik pełen wskazówek i narzędzi, dzięki którym Twoja fantazja stanie się rzeczywistością. Ta pozycje nie zmieniła mojego życia, ale jestem pewna, że dla wielu z Was może być przełomowa w życiu swoimi marzeniami.

Polecacie jeszcze jakieś tytuły?

Pss, zobacz też:

7 days in Tunisia. Inspiring travel plan with Discover Tunisia

 

Books that inspire you to travel more. Sometimes, we are afraid to take the first step. Buy tickets to the unknown and simply realize our dreams. Sometimes, we can not decide to leave our comfort zone and start living our LIFE to the fullest. Live in such a way that you can achieve your goals 100% each day. There are books in the world that motivate and inspire you to travel. See my favourite items. Sometimes, instead of buying a ticket right away, it’s worth buying a book that will inspire you to travel.

Alchemist, Pablo Coelho
The most inspirational book of my life. If you follow my Instagram, you will often find quotes from this book. The story of a young Andalusian shepherd who embarks on an epic journey to find exotic treasures. A book about the way, transformation and understanding of your place in the world. Real life wisdom.

Eat, Love, Pray. Elizabeth Gilbert
Another book (and a movie) that shows that going on a trip can change your life.
A story about a divorcee who decides to travel the world, to find herself. She travels to Italy, India and Indonesia. The book has greatly influenced the popularity of Bali. After the publication, another title was created, describing the stories of people whose lives changed after reading!

„Georgia on the way to Kazbach and back” and „In the end, you will also cry.” From Baku to the feet of Ararat „Grzegorz Kapla.
„This book is not a guide, you will not find here either hotel addresses, culinary recipes, or any advice or even a list of places to take a selfie.

It’s a book about the world’s delight. „As the author himself describes the book, both are stories about loneliness in the world, but in a really beautiful world. Inspired travel with a perfect historical background that guarantees you buy a ticket to Georgia, or Azerbaijan.

Sell ​​a fridge and drive around the world, Kacper Godycki-Ćwirko
I do not know how many people recommended this book to me before I read it. If you are looking for something that will change your life, start with this. The author realizes the dreams of most of us. He visited as many as 16 countries on 4 continents, showing that when you want something hard, nothing is impossible.

How to Travel Full-Time
Colin Wright

If you dream about quitting your job and travelling around the world? Full-time traveller and author Colin Wright have developed a helpful guide full of tips and tools to make your fantasy a reality. This position has not changed my life, but I am sure that for many of you it can be a breakthrough in life with your dreams.

Do you recommend any more titles?