Nyepi, czyli dzień ciszy na Bali. Dzień, w którym wszytko zamiera. Nie ma światła, nie ma internetu. Zazwyczaj tłoczne i głośne Balijskie ulice są zupełnie opustoszałe. Nie wolno używać telefonu, opuszczać swoich domów czy hoteli. Nie działa nawet lotnisko, a porty nie przyjmują statków Tak właśnie wygląda 3 dzień obchodów Nowego Roku na Bali. 1941 roku.

Kiedy?
Silent Day przypada na dzień po nowiu dziewiątego miesiąca księżycowego. Zazwyczaj jest to w marcu albo kwietniu. Ty razem miałam okazję spędzie ten dzień na Bali, i było to niesamowite przeżycie.

Jakie jest pochodzenie tego święta?
Zgodnie z hinduistyczną legendą, w ten dzień na Ziemię schodzą złe duchy. Przechadzają się o ile duchy się przechadzają) po całej planecie. Jeśli wyspa Bali będzie zupełnie cicha i ciemna, jest szansa, że uznają ją za opustoszałą. I zostawią w spokoju.
Balijczycy przekładają wielką wagę do tego świętą. W ich domach nikt się nie odzywa, nie je, nie pracuje. Jeśli ktoś złamie zasady jest potem osadzany za złe rzeczy, które się wydarzą. Uproszczając, jeśli ktoś wyjdzie z domu w Silet Day, a następnie wulkan znów będzie aktywny, taka osoba może być oskarżona i wygnana z wyspy.
Ulice są patrolowane przez specjalne grupy policji.
Nyepi powinno się poświęcić na medytację.

Obrzędy
Przygotowania do święta rozpoczynają się nawet kilka miesięcy wcześnij. Młodzi ludzie budują figury potworów nazywane OGHO-OGHO.
Postacie są budowane jedynie z naturalnych surowców, głównie z bambusa i liści. Zabronione jet używanie plastiku i styropianu.


OGHO-OGHO zazwyczaj przedstawiają potwory z Balijskiej kultury, oparte na mitologii i wierzeniach. Obecnie jednak często przedstawiają bardziej nowoczesne potwory jak np. turystów, nagie kobiety z wiszącymi piesiami.
Maja symbolizować złe rzeczy, które wydarzyły się w poprzednim roku. W dzień przed Neypi, po zachodzie słońca wezmą udział w wielkich pardach.

Dni poprzedzające Nyepi również są wyjątkowe.

Ubrani na biało Balijczycy biorą udział w masowych procesjach w kierunku morza. Zabierają ze sobą symbole religijne. Kulminacją jest Melasti, wielka ceremonia puryfikacyjnna. Ma ona na celu oczyszczenie z nagromadzonego w ciągu poprzedniego roku zła. Polega na obmyciu się w słonej morskiej wodzie.
Na każdym z balijskich skrzyżowań pojawiają się też wielkie bambusowe ołtarze. Odbywają się egzorcyzmy majce oczyścić domy i wioski ze zła, które zamieszkało w nich przez ostatni rok.

Gdzie najlepiej oglądać paradę Ogho –Ogho?
Jeśli będziesz Bali w tym niezwykłym czasie, koniecznie zobacz paradę Ogho-Ogho. Każde miasto i wioska organizuje swoją. W większych miastach takich jak Seminyak czy Denpasar parady są największe i najbardziej interesujące. Co więcej, możesz mieć szczęście i trafić na anglojęzycznego prowadzącego, który będzie tłumaczyć na bieżąco co symbolizują poszczególne figury. Tak właśnie było w Seminyak, i dzięki temu widziałam co oglądam.
Parady są głośne, wzbogacone tańcami ludowymi. Młodzi mężczyźni grają na bębnach, kobiety tańczą i noszą ofiary z kwiatów i liści. Kochani, to jest inny świat i niesamowite przeczycie.
Parady przyciągają ogromne rzesze turystów- warto wiec postarać się o dobre miejsce wcześniej.

Travel tip. Wybierz miejsce parady blisko swojego hotelu. Wszytkie ulice są zamknięte i z cala pewnością nie złapie Graba (to azjatycka wersje Ubera, zapisz sobie, przyda się na pewno.)

Jeśli marzysz o przeżyciu Nowego Roku na Bali i doświadczeniu niezwykłego Silent Day, przedstawiam daty Neypi w najbliższych latach.
24 Marca 2020
14 Marca 2021
3 Marca 2022
22 Marca 2023
11 Marca 2024
29 Marca 2025

Już jutro podam Wam proste porady, jak przetrwać Nyepi : )

Zobacz też ten tą Villę, idealna miejsce które możesz zabookwać na to święto.

Palm House, Luxurious Villa: Canggu Bali

 

______________________________________________________

Nyepi, Balinese Silent Day. A day, when everything stops. There is no electricity, no internet. Usually crowded and loud Balinese streets are completely deserted. You are not allowed to leave your home or hotel. No even mentioning the internet and phone. Even the airport does not work, and the ports do not accept ships. This is what the 3rd day of the New Year celebrations in Bali looks like. 1941.

When?
Silent Day falls on the day after the ninth new moon month. Usually, it is in March or April. This year, I had the opportunity to spend this day in Bali together, and it was an amazing experience.

What is the origin of this holiday?
According to the Hindu legend, evil spirits descend on Earth on this day. They walk around (as long as the ghosts walk ) across the planet. If the island of Bali is completely quiet and dark, there is a chance that they will recognize it as deserted. And leave alone.
Balinese people place great importance on this holiday. Nobody speaks loud, even in their homes, does not eat, does not work. If someone breaks the rules, then he is put in for bad things that will happen. Simplifying, if someone leaves the house on Silent Day, then the volcano will be active again, such a person can be accused and banished from the island.
The streets are patrolled by special police groups.
Nyepi should be sacrificed for meditation.

Preparations for the holiday begin even a few months earlier. Young people build monster figures called OGHO-OGHO.
Characters are built only from natural resources, mainly from bamboo and leaves. It is forbidden to use plastic and styrofoam.
OGHO-OGHO usually depict monsters from Balinese culture, based on mythology and beliefs. Currently, however, they often present more modern “monsters” such as tourists, naked women with hanging dogs.
May symbolize the bad things that happened in the previous year. In the day before Neypi, after sunset, they will take part in great parades.

The days preceding Nyepi are also unique.

Balinese dressed in white take part in mass processions towards the sea. They take religious symbols with them. The culmination is Melasti, a great purification ceremony. It aims to clean up the evil accumulated over the previous year. It involves washing in salt water.
At each of the Balinese intersections, there are also big bamboo altars. Exorcisms are taking place to clean up houses and villages from the evil that has lived in them for the last year.

Where is the Ogho -Ogho takes place?
If you will be Bali at this extraordinary time, be sure to see the Ogho-Ogho parade. Every city and village organizes its own. In larger cities such as Seminyak or Denpasar, the parades are the largest and the most interesting ones. What’s more, you can be lucky and hit an English-speaking host who will translate on a regular basis which symbolizes individual figures. That’s how it was in Seminyak, and thanks to that I saw what I was watching.
The parades are loud, enriched with folk dances. Young men play drums, women dance and wear sacrifices of flowers and leaves. Beloved, this is a different world and amazing premonition.
The parades attract huge numbers of tourists – so try to get a good seat sooner.

Travel tip. Choose a place of the parade near your hotel. All streets are closed and certainly will not catch the Grab (this is an Asian version of Uber, save yourself, it will come in handy for sure.)

If you dream about the New Year’s experience in Bali and the experience of the unusual Silent Day, I present Neypi dates in the coming years.
24th March 2020
March 14, 2021
March 3, 2022
22 March 2023
11 March 2024
March 29, 2025

Tomorrow I will give you some simple tips on how to survive Nyepi:)

See also this Villa, the perfect place that you can entertain on this holiday.

Palm House, Luxurious Villa: Canggu Bali