Koncept, którego w Polsce jeszcze nie było. Luksusowe apartamenty, połączone z artystycznym klubem muzycznym SASSY. Położone w samym centrum Gdańska, z widokiem na Motławę i panoramicznym tarasem.

W skrócie, czym jest ten wielowymiarowy koncept?
* elegancka przestrzeń klubowa SASSY Club
* zlokalizowana na dachu, z widokiem na miasto przestrzeń artystyczno-chilloutowa SASSY Café & Lounge
*przestrzeń apartamentowa SASSY Suites, która w tygodniu może stać się Twoją bazą wypadową do odkrywania Gdańska. Natomiast w weekend to uzupełnienie klubu, w postacie luksusowych lóż VIP, na szczególne okazje.
Zachwyceni? Zabieram Was na wycieczkę.
Lokalizacja 
Cały koncept Sassy znajduje się na Wyspie Spichrzów. Obecnie najmodniejszej części Gdańska. Zapomniana jeszcze kilka lat temu, Wyspa Spichrzów od roku jest najlepszą lokalizacją w mieście. Takie miejsca jak koncept Sassy czy Słony Spichlerz sprawiają, że będzie to najczęściej odwiedzana strefa Starego Miasta. Co więcej, do klubu będzie można podpłynąć własną motorówką, ponieważ jest położony nad samą rzeką.
Koncept SASSY
Przydatne linki:
SASSY mieszczące się na 3 piętrach możemy podzielić na trzy osobne, przenikające się ze sobą miejsca.
SASSY Club to wyjątkowa przestrzeń klubowo artystyczna. Łącząca w sobie doskonały design, wyśmienite alkohole i niekonwencjonalne wybory muzyczne. Miejsce, które łączy w sobie ludzi z różnych środowisk.
SASSY Suites to pięć niezwykłych apartamentów. Weekendowo mają służyć jako eleganckie, niestandardowe loże VIP. To idealne rozwiązanie na prywtaną imprezę w towarzystwie najbliższych znajomych, która będzie tylko dla was. Miejsca, gdzie w elitarnym gronie bądźcie mogli przeżyć najlepsze rozrywkowe momenty w swoim życiu. Niespotykany design, dbałość o szczegóły. Zapewniam Was, że właśnie zdjęcia z tych apartamentów będziecie oglądać na instagramie w wakacje 2019. Każdy z apartamentów jest utrzymany w innym stylu i kolorystyce. Każdy jest dedykowany innej marce alkoholowej, innej wizji zabawy. Ty wybierasz w jakim nastroju się bawisz.
W tygodniu SASSY Suites są wynajmowane są jako pokoje hotelowe. Lokalizacja jest idealna, aby bliżej poznać Gdańsk i Trójmiasto.
Lubię takie miejsca, ponieważ działają na wyobraźnię, tutaj to Ty decydujesz o tym, jak i z kim się bawisz. Indywidualne podejście do imprezy klubowej.
SASSY Prive EDEN by Perrier-Jouët oraz SASSY Cafeé & Lounge. To piękne uzupełnienie całego konceptu. Prywatne przestrzenie w klubach to bardzo ważny element. Sassy Prive to przepiękny apartamentowy VIP Room urządzony w magicznym stylu tropikalnej dżungli. Z okien SASSY Café & Lounge mamy najlepszy widok na Motławę i Stare miasto w Gdańsku.
Restauracje 
Miłośnicy dobrej kuchni również znajdą tu coś dla siebie. Mimo że SASSY nie oferuje bezpośrednio usług restauracyjnych, już kilka pięter niżej znajdziecie Słony Spichlerz. Nowoczesny koncept restauracyjny łączący w sobie dziewięć różnych restauracji ze wspólną przestrzenią do jedzenia. Uwielbiam takie pomysły- w jednym miejscu możesz zjeść obiad ze znajomymi, którzy kochają sushi, są weganami albo zajadają się burgerami. To również doskonałe miejsce, aby spotkać się przed imprezą na lekkie przekąski.
Dla kogo? 
Dla każdego, kto ceni sobie doskonały design i niekonwencjonalne rozwiązania. Dla osób, które lubią rozrywkę na wysokim poziomie, i nie zadowalają/ się zwykłymi klubami.

Przede wszystkim warto pomyśleć o tym miejscu przy organizacji imprez i eventów. Sassy to idealny koncept na urodziny, specjalne okazje, czy po prostu spędzenie wakacyjnej imprezy na wyższym poziomie ponad dachami
gdańskiej starówki.
Fotograf:
Mua:
Sukienki:
Pidżamy:
Szukasz pomysłow, co robić w Sopocie, Gdańsku i Gdyni?

POLISH SUMMER : Baltic seaside guide

A concept that has not been in Poland yet. Luxury apartments, combined with the artistic music club – SASSY. Located in the centre of Gdańsk, with a view of the Motława River and a panoramic terrace.
In short, what is this multidimensional concept?
* elegant SASSY Club club space
* located on the rooftop, with a wok on the city SASSY Café & Lounge space 
* SASSY Suites apartment space, which during the week can become your hotel stay point for discovering Gdańsk. And at the weekend, it’s a complement to the club, in the form of luxury VIP lounges, for special occasions.
Intrigued? I am taking you on a trip.
Location
The entire concept of Sassy is located on Wyspa Spichrzów. Currently, the most fashionable part of Gdańsk. Forgotten a few years ago, Wyspa Spichrzów has been the best location in the city right now. Places such as the Sassy concept or Słony Spichlerz make it the most popular zone of the Old Town. What’s more, the club will offer little harbour for motorboats.
The SASSY concept
Useful links:
SASSY located on 3 floors can be divided into three separate, interlocking places.
SASSY Club is a unique music club and art space. Combining excellent design, exquisite alcohol and unconventional music choices. A place that combines people from different societies.
SASSY Suites are five unusual apartments. During the weekends serve as an elegant, custom VIP lodge. It’s the perfect solution for a private party in the company of your closest friends, which will be just for you. Places where in the elite group you can experience the best entertainment moments in your life. Unusual design, attention to detail. I assure you that photos from these apartments will be watched on Instagram on holiday 2019. Each of the apartments is maintained in different style and colours. Everyone is dedicated to a different alcohol brand, a different vision of fun. You choose what mood you play.
During the SASSY Suites week, they are rented as hotel rooms. The location is ideal to get to know Gdańsk and the Tri-City.
I like such places because they work on the imagination, here you decide how and with whom you play. An individual approach to the club event.
SASSY Prive EDEN by Perrier-Jouët and SASSY Cafeé & Lounge. It’s a beautiful complement to the whole concept. Private spaces in clubs are a very important element. Sassy Prive is a beautiful apartment VIP Room decorated in a magical tropical jungle style. From SASSY Café & Lounge, we have the best view of the Motława River and the Old Town in Gdańsk.
Restaurants
Lovers of good cuisine will also find something for themselves here. Although does not offer restaurant services directly, a few floors below you will find the Salty Granary. A modern restaurant concept that combines nine different restaurants with a common space to eat. I love such ideas – in one place you can have dinner with friends who love sushi, are vegans or eat burgers. It is also a great place to meet before a party for a light.
For whom?
For anyone who appreciates excellent design and unconventional solutions. For people who like high-level entertainment and are not satisfied with basic clubs.
Above all, it is worth thinking about this place when organizing events and events. This Club is the perfect concept for birthdays, special occasions or just to spend a holiday party at a higher level above the roofs Gdansk’s Old Town.
Planning a trip to Gdańska, Sopot or Gdynia?