(English version below)

Nigdy wcześniej nie planowałam odwiedzać tajskiej wyspy Phuket. Za dużo imprez, zbyt szalona atmosfera. W tym roku postanowiłam dać Phuket szanse i odwiedzić przepiękny willowy resort Vijitt Resort. Zaletą popularnych miejsce jest to, ze zawsze znajdziemy w ich pobliżu fantastyczne resorty.

Lokalizacja
Vijitt Resort na wyspie Phuket ma idealną lokalizację. Dlaczego? Ponieważ połozy jest daleko od zgiełku miasta i tłumów turystów. Wille znajdują się nad spokojną, piaszczystą plażą. Z okien widać morze Andamańskie.  Vijitt Resort zlokalizowany jest w Rawai Beach, czyli bardzo spokojnej części wyspy.

Jest otoczony bogatą roślinnością, palmami, ogrodami botanicznymi. Dookoła willi znajdziemy setki gatunków drzew i kwiatów. Większość z nich jest podpisana, wiec możemy poszerzyć swoja wiedze. Piękne połączenie żywej zieleni oraz błękitu morza.

Pokoje i apartamenty.
Hotel oferuje eleganckie, ale nadal typowo tajskie wille. Wille są urządzone w stylu południowowschodnim, z tradycyjni dekoracjami oraz nowoczesnymi udogodnieniami.


Każda z nich jest naprawdę przestronna, pięknie urządzona, z widokiem na ogrody oraz plaże. Taka forma resortu zapewnia absolutną prywatność i intymność. Prywatna willa, zamiast pokoju pozwala poczuć się jak w domu.

Bardzo podobały nam się duże okna. Jednakowo te w sypialni, za którymi widzieliśmy bujną zieleń. Jak i tym w łazience, z którego leżąc w wannie widziałam morzę oraz plażę. Zasadniczo Vijitt Resort ma boskie łazienki. Wanna z widokiem na lagunę. Oraz prysznic na świeżym powietrzu. Będziesz tu szczeliwa, niezależnie czy wolisz wannę, czy też prysznic.

 

Kolejnym plusem Vijitt Resort , jest korzystnie z naturalnych surowców przy budowie willi. Tradycyjne drewniane dachówki, detale z kokosa i bambusa oraz wnętrza z drewna tekowego. Wszytko to, można znaleźć w południowej Tajlandii. Dzięki czemu resort jest jeszcze bardziej Eco friendly.

Bary i Restauracje
Na ternie Vijitt Resort znajdują się 4 różne bary i restauracje.
THE SAVOURY
BAAN VIJITT
THE BEACH BAR
THE WINE CELLAR

Naprawdę bardzo imponująca piwniczka z winami. Szczególnie że w Azji o jakościowe wina jest łatwo – podziwiam Vijitt Resort za dobór karty.
Biorąc pod uwagę prywatny klimat resortu, goście są zachęcani również do zjedzenia posiłków na swoim prywatnym tarasie lub w Villi. Lubie taką formę spędzania czasu.

Śniadanie
The  Vijitt Resort oferuje jeden z najlepszych bufetów śniadaniowych, jakie miałam okazję skosztować w ostatnim czasie. Przepyszne jajka po benedyktyńsku ( czasem mam wrażenie, że jakość hotelu można by oceniać, po tym, jak serwują jajka po benedyktyńsku).

Bardzo bogaty wybór dań kuchni orientalnej oraz europejskiej. Wszytko, naprawdę przepyszne i doskonale jakościowo. Lubie takie drobne smaczki, jak np. klimatyzowana sala z owocami i świeżymi sokami- dzięki czemu produkty zachowują miłą temperaturę i są bardzo świeże.

Dla kogo?
Vijitt Resort to idealna opcja dla par oraz rodzin. Dzięki systemowi osobnych willi nikt nikomu nie wchodzi w drogę i mamy wrażenie, że jesteśmy sami na pięknej wyspie. Hotel oferuje również Kids Club oraz opcje opieki dla dziecka. Wiec rodzice również mogą się zrelaksować. Doskonałe miejsce, aby spędzić czas w boskim klimacie, uciekając od tłumów i turystyki. Jeśli planujecie odwiedzić Phuket, zdecydowanie sprawdźcie ofertę The Vijitt Resort i cieszcie się prywatnością luksusem i naturą.

 

Wakacje w Tajlandii? Zobacz też:

Temples in Chiang Rai

 

I have never planned to visit the Thai island of Phuket before. Too many parties, too crazy atmosphere. This year I decided to give Phuket a chance and visit the beautiful  Vijitt Resort. The advantage of a popular place is that we always find fantastic resorts near them.

Location
Vijitt Resort on the island of Phuket has an ideal location. Why? Because the trip is far from the hustle and bustle of the city and crowds of tourists. Villas are located above a quiet, sandy beach. From the windows, you can see the Andaman Sea. Vijitt Resort is located in Rawai Beach, a very quiet part of the island. It is surrounded by rich greens, palm trees, botanical gardens. There are hundreds of species of trees and flowers around the villa. Most of them are signed, so we can expand our knowledge. A beautiful combination of vivid greenery and the blue of the sea.

Rooms and apartments.
The hotel offers elegant but still typically Thai villas. The villas are decorated in a Southeast style, with traditional decorations and modern amenities.
Each of them is really spacious, beautifully decorated, with views of the gardens and beaches. This form of ministry ensures absolute privacy and intimacy. A private villa, instead of a room, makes you feel at home.

We liked the large windows very much. Same in the bedroom, for which we saw lush greenery. As in the bathroom, from which I could see the beach and the sun lying in the bathtub. Essentially, Vijitt Resort has divine bathrooms. A bathtub overlooking the lagoon. And an outdoor shower. You’ll be gulping here, whether you prefer a bathtub or a shower.

Another advantage of Vijitt Resort is preferably from natural resources in the construction of a villa. Traditional wooden roof tiles, coconut and bamboo details, and teak interior. All this can be found in southern Thailand. Thanks to what the resort is even more Eco-friendly.

Bars and Restaurants
The Vijit Resort has 4 different bars and restaurants.
THE SAVORY
BAAN Vijitt
THE BEACH BAR
The Wine Cellar

A really very impressive wine cellar. Especially that in Asia for quality wines is easy – I admire Vijitt Resort for choosing the card.
Considering the private climate of the resort, guests are also encouraged to eat meals on their private terrace or in Villa. I like this form of spending time.

Breakfast
The Vijitt Resort offers one of the best breakfast buffets I have had the opportunity to taste recently. Delicious eggs in Benedictine (sometimes I have the impression that the quality of the hotel could be judged, after they serve eggs in Benedictine). A very wide selection of oriental and European dishes. Everything, really delicious and perfectly quality. I like such small flavors as, for example, an air-conditioned room with fruit and fresh juices – thanks to which the products retain a nice temperature and are very fresh.

For whom?
Vijitt Resort is an ideal option for couples and families. Thanks to the system of separate villas, no one gets in the way and we have the impression that we are alone on a beautiful island. The hotel also offers Kids Club and child care options. So parents can also relax. A great place to spend time in a divine atmosphere, escaping from crowds and tourism. If you plan to visit Phuket, definitely check the offer of The Vijitt Resort and enjoy the privacy of luxury and nature.

 

Planning a trip to Thailand?

Temples in Chiang Rai