(scroll down for english)
Szukasz ucieczki od turystycznego Bali? Zachodnie wybrzeże to miejsce, gdzie nie ma absolutnie nic i nikogo. Jedyne czego doświadczysz to spektakularne zachody słońca, Najczarniejsze z czarnych plaży i unikatowe skręcające na lewo fale będące sezonową atrakcją dla surferów. Największe miasta, jakie zobaczysz zwiedzając Zachodnie Bali. Balian i Medewi.

SURF
Słynne lewostronne fale (cokolwiek to znaczy) przycinają na plaże prawdziwych fanów surfingu. Ze względu na wymagające warunki nie ma tu tłumów. Czasem na plaży byłam tylko ja, kilka osób z psami i kilku surferów próbujących złapać fale. Zachodnie Bali, Balian i Medewi to zupełnie inny klimat, niż to, co spotykamy na południu w okolicach Uluwatu. Woda jest szara, mroczna, a fale silne. Zdecydowanie nie jest to miejsce dla początkujących. Zapytałam Alexa, jak opisałby te fale It‘s good left. Noolike flying“.

YOGA & MEDYTACJA
Ze względu na wszechobecny spokój i brak turystów, w tej okolicy z łatwością znajdziesz ciekawe kursy jogi oraz medytacji.

Samo słowo Balian, w języku Balijskim oznacza lokalnego lekarza, uzdrowiciela. To doskonałe miejsce, aby oczyścić umysł, uzdrowić swoją duszę, spędzić czas samemu ze sobą.

DZIKA NATURA
Zachodni Park Narodowy oraz bezludna wyspa Menjangan. Menjangan oznacza jeleń w bahasa (język) Bali. I tak właśnie na zachodnim Bali spotkacie całe stada jeleni, zupełnie przypominające te z Europy. Oprócz tego dzika tropikalna natura i totalny spokój.

NAJCZARNIEJSZE PLAŻE
Najczarniejsze z czarnych plaż znajdziecie właśnie w okolicy Meadewi i Balian. Dla mnie to najbardziej magiczne, brokatowe plaże, jakie widziałam. Totalnie romantyczne, zawsze puste, idealne do oglądania zachodów słońca, a potem rozgwieżdżonego nieba. Zachodnie Bali, Balian i Medewi to romantyczny raj dla zakochanych. Osobiście mam najlepsze wspomnienia właśnie z tych miejsc.

Łącznie z… cudownym seksem na plaży, podczas kwarantanny gdzie w promieniu kilometrów nie było nikogo. Ale o tym kiedy indziej…

ŚWIĘTE DRZEWO Bunut Bolong
Niesamowicie piękne. Święte drzewo, uważają przez miejscowych za miejsce zamieszkania potężnych duchów. Położone kilka minut od Medewi, miejsce, w którym warto zatrzymać się na chwile, zamknąć oczy i poczuć niesamowitą odwieczną energię.

Uwaga, jeśli jesteś na wycieczce razem z partnerem, i nie macie ślubu, mieszkańcy wioski twierdzą, że jeśli wspólnie przejdziecie pod konarami drzewa, wasz związek nie przetrwa. Informacja nie sprawdzona – nie przeszliśmy : ))

GDZIE WARTO SIĘ ZATRZYMAĆ?
Zwiedzając wzachodnie Bali, zdecydowanie warto zamieszkać nad oceanem i każdego wieczoru zasypiać z uspokajającymi odgłosami szumiących fal. Jeśli lubisz prywatność i piękną przestań, z całego serca polecam Ville w Meadewi. Doskonałe kuchnia, pikane pokoje.

No i przed wszystkim widok… z każdego pokoju możesz zobaczyć te niesamowite fale i usłyszeć szum oceanu. Dla mnie bajka. Sprawdź tutaj: Bombora Medewi

Created with RNI Films app. Preset ‘Fuji Provia 100F’

Zachodnie Bali. Balian i Medewi – to magia, ale.. Zobacz też drugą stronę wyspy – co warto zobaczyć na wschodzie :

Co warto zrobić w Amed, Wschód Bali.

 

Are you looking for an escape from touristic Bali? The West Coast is a place where there is absolutely nothing and nobody. The only things you’ll experience are spectacular sunsets, the blackest of black beaches and unique left-turning waves that are a seasonal attraction for surfers. The largest cities you will see when visiting western Bali are Balian and Meadewi.

SURF
Famous left-hand waves (whatever that means) cut the beaches of true surfing fans. Due to the demanding conditions, there are no crowds here. Sometimes it was just me on the beach, a few people with dogs and a few surfers trying to catch the waves. West Bali has a completely different climate than what we meet in the south near Uluwatu. The water is gray, dark and the waves are strong. It is definitely not a beginner’s place. I asked Alex how he would describe these waves “It’s good left. Noo … like flying”.

YOGA & MEDITATION
Due to the ubiquitous peace and lack of tourists, you can easily find interesting yoga and meditation courses in this area. The very word Balian in Balinese means the local doctor, healer. It’s a great place to clear your mind, heal your soul, spend time alone with yourself.

WILD NATURE
West National Park and the uninhabited island of Menjangan. Menjangan means deer in the bahasa (language) of Bali. And this is how in western Bali you will meet whole herds of deer, quite similar to those from Europe. In addition, wild tropical nature and total peace.

THE BLACKEST BEACHES
The blackest of the black beaches can be found near Meadewi and Balian. For me, these are the most magical, glittery beaches I have ever seen. Totally romantic, always empty, perfect for watching the sun go down and then the starry sky. East Bali is a romantic paradise for lovers. Personally, I have the best memories of these places.

Including … wonderful sex on the beach, during the quarantine, where no one was within miles. But about that another time …

SACRED TREE Bunut Bolong
Incredibly beautiful. The sacred tree is considered by the locals to be the home of powerful spirits. Located a few minutes from Medewi, a place where it is worth stopping for a moment, close your eyes and feel the amazing eternal energy.

Note, if you are on a trip with your partner and you are not getting married, the villagers say that if you walk under the tree limbs together, your relationship will not survive. Information not checked – we have not passed :))

WHERE SHOULD YOU STAY?
When visiting West Bali, it is definitely worth living by the ocean and falling asleep each evening with the calming sounds of the rustling waves. If you like privacy and beauty, I recommend Ville w Meadewi with all my heart. Excellent cuisine, spicy rooms. And above all, the view … from every room you can see these amazing waves and hear the sound of the ocean. A fairy tale for me. Check it out here: Bombeera Medewi

See also the other side of the island – what to see in the west:

Co warto zrobić w Amed, Wschód Bali.