(scroll down for English)Macie czasem takie dni, że budzicie się bez energii i chęci do działania? Na pewno, każdy tak ma. Mi przytaiło się to dziś, ale pomyślałam sobie “Nie, nie- to jest mój dzień, moje życie, moje szanse. Zrobię tak, aby to był dobry dzień”. No i zrobiła. Jak podnieść swoją energię? Jak mieć więcej chęci do życia? Wszytko, jest w naszej głowie. Naprawdę, Wszytko jest w naszej głowie. I to my same, kreujmy swój świat. Przedstawiam Wam kilka moich trików, jak podnieść swoją energię.


1. Joga

Wiem, że nie masz czasu. Ale nawet 20-30 minut energicznej praktyki jogi poprawi Twój nastrój. Nie musisz wychodzić z domu. YouTube jest pełne filmików z praktykami na różnym poziomie zaawansowania. Nie musisz mieć pięknego stroju, nie musisz mieć profesjonalnej maty. Ubierz się wygodnie i po prostu daj sobie 30 minut na praktykę.


2. Medytacja

Co to właściwe jest ta medytacja? To po prostu efektywne myślenie “w głąb siebie”. Rozmyślanie, pozwalanie swoim myślom krążyć w różnych kierunkach. Na takie mało energetyczne dni polecam Guided Mediation, czyli wysłuchanie się w słowa lektora, który nakieruje nasze myśli na określony cel. Jak podnieść swoją energię? Jak więcej zarabiać? Jak czuć się dobrze w swoim ciebie. Medytacja ma na celu znalezienie tych i innych odpowiedzi.
Ja korzystam z medytacji i afirmacji Jake Dukey, już od dłuższego czasu (tutaj macie link) są po angielsku: )


3. Kontakt z naturą
Szczególnie teraz, latem, wyjdź z domu. Po prostu na spacer. Oddychaj głęboko, ciesz się niebieskim niebem, zielonymi liśćmi, kwitnącymi kwiatami. Gdziekolwiek nie jesteś, możesz znaleźć coś pięknego. Wyłącz się na chwile, nie odbieraj telefonu i spędź czas sama ze sobą.
Może nawet trochę pobiegasz?

4. Dziennik wdzięczności

Powtarzam to w nieskończoność? Nie? Ale działa. I uświadamia nam, że tak naprawdę jesteśmy szczęściarzami. I mamy w życiu bardzo dużo. Więc jeśli zastanawiasz się, jak podnieść swoją energię – zastanów się, za co jesteś dziś wdzięczna. Ale tak naprawdę wdzięczna. Z całego serca. Poczuj to i skup się na tym uczuciu. Zapisz kilak rzeczy na kartce.
Ja robię to codziennie rano lub wieczorem.


5. Przytul zwierzaka: )
Jeśli jesteś szczeliwa właścicielką jakiegokolwiek zwierzęcia, myślę, że twoje życie jest pełniejsze i szczęśliwsze. Jeśli nie? Pogłaszcz szczeniaka spotkanego na ulicy, nakarm bezdomnego kota, wybierz się na spacer z pieskami ze schroniska. Kontakt ze zwierzętami to naprawdę niesamowita siła, która daje szczęście: )

W skrócie? Co ja dziś zrobiła, żeby podnieść swoją energię?
20 minut Jogi
30 minut ukierunkowuj medytacji
koktajli z prawdziwych Polskich truskawek ( 6,50 za kg) oraz awokado (1 zł sztuka!!! ) i mleka migdałowego

Podzieliłam się z wami- i mam nadzieję, dzięki temu czyjś dzień stanie się lepszy!

Przypominam też o moim wyjeździe na Bali w październiku 2019 do którego możecie dołączyć.

Pojedźmy razem na Bali

______________________________________________________________

Good morning : )
Do you sometimes have days that you wake up without energy and willingness to act? Surely, everyone has it from time to time. I got it today, but I thought, “No, no, it’s my day, my life, my chances. I’ll make it a good day.” And I did. How to raise your energy? How to have more willingness to live? Everything is in our head. Really, Everything is in our head. And we ourselves, create our world. I present you with a few of my tricks on how to raise your energy.

1. Yoga

I know you do not have time. But even 20-30 minutes of energetic yoga practice will improve your mood. You do not have to leave home. YouTube is full of videos with a yoga practice at various levels. You do not need to have a beautiful outfit, you do not need a professional mat. Dress comfortably and just give yourself 30 minutes to practice.

2. Meditation

What is the proper meditation? It’s just effective thinking “deep inside yourself”. Thinking, letting your thoughts circulate in different directions. For such low-energy days, I recommend Guided Mediation, i.e. listening to the teacher’s words, which directs our thoughts to a specific goal. How to raise your energy? How to earn more? How to feel good in your body. Meditation aims to find these and other answers.
I use meditation and affirmation Jake Dukey, have been around for a long time.

3. Contact with nature
Especially now, in the summer, leave the house. Just for a walk. Breathe deeply, enjoy the blue sky, green leaves, blooming flowers. Wherever you are, you can find something beautiful. Switch off for a moment, do not pick up the phone and spend time with yourself.
Maybe you even run a little bit?

4. Gratitude Journal

I repeat it forever? No? But it works. And it makes us realize that we are really lucky. And we have a lot in life. So if you’re wondering how to raise your energy – think about what you’re grateful for today. But really grateful. With all my heart. Feel it and focus on this feeling. Save a few things on a piece of paper.
I do it every morning or evening.

5. Hug the pet:)
If you’re the owner of any animal, I think your life is fuller and happier. If not? Pat the puppy on the street, feed a homeless cat, go for a walk with dogs from the shelter. Contact with animals is really an amazing force that gives you happiness:)

In brief? What I did today to raise my energy?
20 minutes of Yoga
30 minutes of guided meditation
cocktails made of real Polish strawberries (1,5 euro per kg) and avocado (0,25 euro cents piece !!!) and almond milk.

I shared with you – and I hope that thanks to that someone’s day will be better!

Ps, planning a trip, is always a good idea!

7 days in Tunisia. Inspiring travel plan with Discover Tunisia