(English version below)

Boska wyspa Bali kojarzy Ci się z jogą? To doskonale miejsce by zacząć swoją przygodę z praktyka. Jeśli chcesz przyjechać tutaj właśnie po to, aby złapać trochę równowagi, poznać siebie, swoje ciało i umysł- koniecznie wybierz się do Serenity Eco. Miejsca, dzięki któremu zrobić dla siebie coś więcej.

Pss. sprawdźcie moje ubrania do jogi na CARDIO BUNNY

Lokalizacja
Serenity Ecojest położne w centralnej części nadmorskiego Canggu. Kilka minut spacer do plaży. Kilka minut do ruchliwego centrum miasta. Na miejscu znajdziesz wszytko, czego potrzebujesz. Przepyszna wegańska restauracja Alkaline . Sklep z akcesoriami do jogi. Basen, strefę chilloutu…Serenity Eco  zapewnia Ci pełną organizację czasu.

Ośrodek jest otoczony pięknym ogrodem, w którym uprawiane są warzywa i zioła podawane w restauracji. Spacer to przyjemna lekcja botaniki.

Pokoje i apartamenty.
Serenity Eco oferuje różnorodne pokoje. W zależności od Twojego budżetu możesz wybrać prywatny pokój lub dzielone dormitorium. Wszystkie pomieszczenia są utrzymane w prostym, jogini stycznym style. Wygodne łóżka z moskitierą. Proste łazienki wyposażone w ekologiczne kosmetyki domowej roboty. Czyto, jasno i przejrzyście. I o to tutaj chodzi, ponieważ w pokoju spędzisz najmniej czasu.

Ośrodek oferuje też sporo przestrzeni wspólnych, gdzie wraz z innymi gośćmi możesz spędzić czas na rozmowach, jedzeniu, lub po prostu odpoczywaniu. W takim miejscu jak Serenity przestrzenie tego typu mają naprawdę fajną wartość. Ludzie prowadzą ciekawe rozmowy, wymieniają się doświadczeniami. Ja spędziłam cudny dzień pracując na miękkich poduszkach.

 

Bary i Restauracje
Restauracja Alkaline, to prawdziwy raj dla osób, które dbają o zdrowie.
Żywność jest w 100% naturalna, bez chemicznych dodatków. Wiele warzyw, owoców i ziół pochodzi z ogródka ośrodka.


Alkaliczne jedzenie serwowane w Alkaline pomaga utrzymać prawdziwe PH w organizmie. Zachować balans zarówno w dicie, jak i w umyśle.

W Alkaline serwowane jest również wyłącznie alkaliczna woda. Bardzo silny antyoksydant, regulujący prace organizmu.

Zasadą w Alkaline jest to, aby hodować jedynie produkty, które można zjeść, są lecznicze lub cieszą oko i pięknie pachną. Zdrowy minimajski w przyjaznej dla środowiska formie.

Śniadanie
Śniadania w Serenity Eco są smaczne, proste, zdrowe i wegańskie. Każdego dnia możemy wybrać z listy kilkunastu mini dań i skomponować je w zdrowy, wartościowy posiłek.


Mimo że kocham bogate bufety śniadaniowe, taki wybór jest zdrowy i znacznie lepszy dla naszego organizmu. Po śniadaniu w Serenity będziesz czuła się dobrze i lekko.

Yoga i inne atrakcje
Serenity to miejsce, które wybieram z myślą o praktyce jogi.


Najlepsze co może być- zajęcia jogi są tu kilkanaście razy dziennie. Sama wybierasz, kiedy możesz praktykować i w których zajęciach chcesz wziąć udział. Ogromny wybór zajęć dopasowanych do umiejętności i potrzeb. Ja tradycyjnie wybrałam arial jogę.

 

Najbardziej jednak podobało mi się to, że praktyka była totalnie na luzie. Mnóstwo śmiechu, radości, wyczilowana atmosfera. Joga to w pewnym sensie nauka przez zabawę. Ja bawiłam się doskonale.

Sleep, eatyoga repeat.

Serenity Eco  oprócz cudnych zajęć jogi możecie skorzystać z doskonałych masaży. Ośrodek oferuje prawdziwe, tradycyjne mocne balijskie masaże. Jeden z najlepszych, jakie miałam okazje doświadczyć w Azji.

Dla kogo?
Serienty to miejsce dla osób, które chcą być szczęśliwe. I rozumiem, że szczecie to nie cel, ale droga, która podążamy. To miejsce, gdzie zadbasz o swoje ciało i duszę. Ja poczułam się tu lepszym człowiekiem. Cały ośrodek jest wolny od alkoholu oraz papierosów. Goście są mili i uśmiechnięci. Chciałbym spędzić tam więcej czasu i popracować trochę nad sobą.

Wiec, jeśli na Bali szukasz zdrowia i szczęścia- zdecydowanie wybierz to miejsce.
Podsumowując:
zdrowe wegańskie jedzenie
praktyka jogi, którą pokochasz,
relaksujące ciało masaże
strefa chilloutu i spokoju.

Planujsz wycieczkę na Bali? Przeczytaj też:

How to interact with elephants ETHICALLY. Thailand.

________________

 

Does Bali mean YOGa for you? It’s a great place to start your adventure with the practice. If you want to come here just to catch some balance, get to know yourself, your body and mind – be sure to go to Serenity Eco. A place where you can do something more for yourself.

 

Pss. check out my yoga clothes from CARDIO BUNNY.

Location
Serenity Eco  is located in the central part of the seaside city Canggu. A few minutes walk to the beach. A few minutes to the busy city center. On-site, you will find everything you need. A delicious vegan Alkaline restaurant. Shop with yoga accessories. Swimming pool, chillout zone …Serenity Eco  provides you with a full-time organization.

Rooms and apartments.
Serenity Eco offers a variety of rooms. Depending on your budget, you can choose a private room or a shared dormitory. All rooms are kept in a simple, plain yoga style. Comfortable beds with a mosquito net. Simple bathrooms equipped with eco-friendly homemade cosmetics. Easy, clear and transparent. And that’s what it’s all about because you’ll spend the least time in the room.

The resort also offers a lot of common areas, where together with other guests you can spend time talking, eating, or just resting. In a place like Serenity, this type of space has really nice value. People conduct interesting conversations, exchange experiences. I spent a wonderful day working on soft pillows.

Bars and Restaurants
Alkaline Restaurant is a real paradise for people who care about health.
The food is 100% natural, with no chemical additives. Many vegetables, fruits, and herbs come from the resort’s garden.
Alkaline food served in Alkaline helps to maintain true PH in the body. Keep balance both in the body and in the mind.

In Alkaline, only alkaline water is served. A very powerful antioxidant that regulates the body’s work.

The principle inAlkaline  is to grow only products that you can eat, are healing or enjoy the eye and smell beautiful. Healthy minimalism in an environmentally friendly form.

Breakfast
Breakfasts at  Serenity Eco are tasty, simple, healthy and vegan. Every day we can choose from a list of a dozen mini dishes and compose them in a healthy, valuable meal.
Although I love the rich breakfast buffets, this choice is healthy and much better for our body. After breakfast in Serenity, you will feel good and light.

Yoga and other attractions
Serenity is a place that I choose for the practice of yoga.
The best that can be – yoga classes are here a dozen times a day. You choose yourself when you can practice and in which classes you want to take part. A huge selection of activities tailored to your skills and needs. I have traditionally chosen aerial yoga.

Most, however, I liked the fact that the practice was totally at ease. Lots of laughter, joy, a cozy atmosphere.

 

In Serenity, apart from the wonderful yoga classes, you can take advantage of excellent massage. The resort offers real traditional strong Balinese massages. One of the best I have had the opportunity to experience in Asia.

For whom?
Serenity is a place for people who want to be happy. And I understand that you do not want a goal, but a path that we follow. This is a place where you take care of your body and soul. I felt a better man here. The whole center is free of alcohol and cigarettes. The guests are nice and smiling. I would like to spend more time there and work on myself a bit.

So, if you are looking for health and happiness in Bali – definitely choose this place.
Summarizing:
healthy vegan food
a yoga practice that you will love,
relaxing body massage
zone of chillout and peace.

Planning a trip to Bali? Be sure to check: