Monte Carlo, w księstwie Monako to chyba miejsce uważane za najdroższy i najbardziej luksusowy kurort na świecie. Długoletnia historia tego miejsce sprawiła, że w głowach widzimy Monako jako obrazkowe, piękne księstwo, dostępne dla wybranych. Jak jest naprawdę?

Przedstawiam wam kilka faktów o Monte Carlo.

 

Udało mi się odwiedzić to miejsce na jedynie na kilka godzin, podczas wizyty w Cannes. Więcej o Cannes i o tym, jak dojechać do Monte Carlo znajdziesz pod tym linkiem: 

Best things to do in Cannes, France

 

Kilka faktów o księstwie Monako oraz jego dzielnicy Monte Carlo…

Swoją drogą Monte Carlo nie jest miastem, jak często błędnie się myśli, a właśnie dzielnicą.

 

Monako istnieje od 1297 roku i przez cały ten czas należy do rodziny Grimaldich. Jest najmniejszym (po Watykanie ) państwem na świecie. A całość granic wynosi 4,4 km. Bez problemu można by więc wybrać się na spacer dookoła Monako, w 2 godziny: )

Monte Carlo, najbardziej znane jest z przepychu, luksus, hazardu.. i kilku niewyjaśnionych przestępstw. Do tego jeszcze wrócimy.

 • Najpięknijsze i najbardziej znane atrakcje turystyczne to:
 • Casino de Monte-Carlo
 • ogród Les Jardins du Casino
 • galeria sztuki Opera Gallery
 • Port w Monte Carlo
 • Japońskie ogrody.

Monte Carlo jest historyczną stolicą hazardu. Pierwsze kasyno powstało tu w 1857 r. z inicjatywy księcia Monako Karola III Grimaldi. I początkowo było zarządzane przez kobietę. Od tego czasu we Francji i Europie zaczęło powstawać coraz więcej kasyn. Jednak właśnie, to w Monte Carlo jest uważane za najbardziej symboliczne miejsce, gdzie tysiące naszych przodków przegrało fortuny życia.

Totalnie przepełnione. Obecnie, odwiedzając Monte Carlo, spotkasz tysiące ludzi. Na tej małej przestrzeni. Nie zależy od sezonu, ulice są pełne turystów chcących zobaczy to niegdyś magiczne miejsce. Czy warto? Myślę, że warto zobaczyć, potem wrócić do domu i poczytać o niezwykłej historii tego małego państwa. Warto wypić kawę widokiem na kasyno w Café de Paris. Warto przejść się nad morze i pospacerować w kwitnących japońskich ogrodach.

Bonus.

Monako ma kilka tragicznych, niewyjaśnionych historii. Każdy czasem lubi poczytać o zbrodniach i intrygach. Nie do końca wyjaśniona śmierć amerykańskiej aktorki i monakijskiej księżniczki Grace Kelly. Na ten temat powstało wiele filmów książek, historia od lat pobudza wyobraźnię. Czy tak jak podają oficjalne media, faktycznie straciła panowanie nad samochodem? Czy może było w tym coś więcej? Tutaj czytałam ciekawy, dość racjonalny artykuł na ten temat. 

Kliknij tu.

Jeszcze ciekawszą historią może być tajemnicze zabójstwo polskie arystokratki , Marty Rydz-Śmigły. Natrafiłam na niego szukając ciekawostek o Monako. Polka, wdowa po marszałku Edwardzie Rydzu-Śmigłym została zamordowana w Monako w 1951 roku. Jej ciało po kilku tygodniach zostało znalezione w kawałkach, rozrzucane po lazurowym wybrzeżu. Od dzis., nie znaleziono sparwcow ani bezpośredniego motywu. Historia jest całkiem zawiała, przeczytajcie cały artykuł klikając tu.

 

Pomyślcie tylko ile innych, tajemniczych i fascynujących historii musiało rozegrać się w murach najdroższych apartamentów na świecie. Cała magia Monte Carlo polega na tym, że rozbudza wyobraźnię.

Przeczytaj też:

SASSY, elegant music club and luxurious apartments in Gdańsk, Poland

_______________________________________________________

Interesting facts about Monte Carlo, Monaco

Monte Carlo, in the Principality of Monaco, is probably a place considered the most expensive and the most luxurious resort in the world. The long history of this place made us see Monaco as a picture-like, beautiful place available to the chosen ones. How is it really?

I present you some facts about Monte Carlo.

 

I was able to visit this place for only a few hours while visiting Cannes. More about Cannes and how to get to Monte Carlo can be found at this link:)

Best things to do in Cannes, France

 

Some facts about the Principality of Monaco and its Monte Carlo district …

By the way, Monte Carlo is not a city, how often we think wrong, but a district.

 

Monaco has been in existence since 1297 and throughout this time belongs to the Grimaldi family. It is the smallest (after the Vatican) state in the world. And the entire borders are 4.4 km. No problem, so you could go for a walk around Monaco, in 2 hours:)

Monte Carlo, best known for luxury, gambling … and several unexplained crimes. We’ll come back to this again.

 

 • The most beautiful and well-known tourist attractions are:
 • Casino de Monte-Carlo
 • garden Les Jardins du Casino
 • Opera Gallery
 • Port of Monte Carlo
 • Japanese gardens.

Monte Carlo is the historic capital of gambling. The first casino was founded here in 1857 on the initiative of the Prince of Monaco, Charles III Grimaldi. And initially, it was managed by a woman. Since then, more and more casinos have started to emerge in France and Europe. However, it is in Monte Carlo that it is considered the most symbolic place where thousands of our ancestors lost the fortunes of life.

 

Totally overcrowded. Now, visiting Monte Carlo, you will meet thousands of people. In this small space. It does not depend on the season, the streets are full of tourists wanting to see it once a magical place. Is it worth it? I think it is worth seeing, then return home and read about the extraordinary history of this small state. It’s worth having a coffee with a view of the Casino, in Cafe de Paris. It is worth going to the seaside and takes a stroll in the blossoming Japanese gardens.

 

Bonus.

Monaco has several tragic, unexplained stories. Everyone sometimes likes to read about crimes and intrigues. The death of the American actress and the Monarch princess Grace Kelly is not fully explained. Many films of books have been made on this subject, history has been stimulating the imagination for years. Is the official media reported to have actually lost control of the car? Or maybe there was more to it? Here I read an interesting, quite rational article on the subjectCheck this one.

 

Even more interesting history can be the mysterious murder of Polish aristocrats, Marta Rydz-Śmigły. I came across him looking for interesting facts about Monaco. A Polish, widow of Marshal Edward Rydz-Śmigły was murdered in Monaco in 1951. After a few weeks, her body was found in pieces, scattered across the azure coast. From today, no traces or direct motifs were found. The story is quite overwhelming, read the whole article here.

 

Just think how many other, mysterious and fascinating stories had to take place in the walls of the most expensive apartments in the world. The whole magic of Monte Carlo lies in the fact that it awakens the imagination.

Read also:

SASSY, elegant music club and luxurious apartments in Gdańsk, Poland