(English version below)
Cześć, Do tej porty starałam się pisać bloga bardzo profesjonalnie. Informatywnie. Pokazywać Wam piękne hotele i ciekawe miejsca na świecie, bez zbędnego mówienia o sobie. Ale ku mojemu zdziwieniu, okazało się, że wielu z Was interesuję bardziej prywatne, zwykłe informacje. Jak żyje blogerka podróżnicza.
Dlatego dziś, postanowiłam podzielić się z Wami listą 10 rzeczy, których pewnie o mnie nie wiecie.

1. Bałam się latać samolotem.
Tak jest, jestem blogerka podróżnicza  i bardzo, ale to bardzo bałam się latać samolotem. Wszytko, zaczęło się, gdy miałam 6 lat i tak się przestraszyłam, że prawie wybiegałam z samolotu (jeszcze na lotnisku). Od tego czasu każdy lot to dla mnie ogromny stres. A raczej połączenie stresu z ekscytacją przed kolejną podróżą.


2. Jestem historycznym freakiem
Znam na pamięć daty wojen punickich i bitwy pod Legnicą (oraz wiele innych). Jako dziecko chciałam być archeologiem. W liceum byłam prawdziwym kujonem. Każda podróż to dla mnie też niezwykłe przeżycie dla mojego wewnętrznego historyka.

3. Kocham mojego najlepszego przyjaciela
I każdemu polecam taki model związku. Zanim zaczęłam być z Chrisem, ponad 2 lata byliśmy najlepszymi kumplami. I nadal nimi jesteśmy. Nawet jako blogerka podróżnicza udało mi się utrzymać ten związek.


4. Przez 3 miesiące byłam pizzermanem
Zaskakujące jest to, ile innych rzeczy możemy zrobić podczas jednego życia. Kilka lat temu moja mama prowadziła pizzerię. Przez 3 miesiące wakacji nie mogła znaleźć pracownika na stałe. Wiec przez cały ten okres byłam pełnoetatowym pizzermanem. Nie polecam: ))


5. Pracuję w zawodzie
Skończyłam dziennikarstwo, a pracę dyplomową pisałam na temat marketingu w sektorze marek luksusowych. Nie spodziewałam się wtedy jak bardzo moje życie będzie związane z pisaniem, i to o najbardziej luksusowych hotelach na świecie. Trochę blogerka podróżnicza, a trochę hotel tester.

6. Nigdy nie pracowałam w normalnej pracy
Nigdy nie pracowałam w biurze, nie wstawałam na rano. Zawsze pracowałam zdalnie, z komputerem. Od 2010 roku prowadziłam fanapage firmowe w social media. Organizowałam imprezy w klubach i prowadzałam internetową agencję hostess.


7. GOFER
Miałam też food trucka z pierwszymi w Polsce wytrawnymi goframi ( w wersji wegańskiej i bezglutenowej). Autko jeździło po festiwalach albo stało na campingu na Chałupach. To był FUN!

8. Jestem bardzo nieśmiała.
Jestem totalnie nieśmiała, bez problemu mogę prowadzić rozmowy telefoniczne lub mailowe. Natomiast na żywo nie jestem, w stanie rozmawiać z ludźmi. Przestałam chodzić na eventy, ponieważ musiałam pić wino, aby prowadzić normalne rozmowy.
Zupełnie inaczej wygląda to na zdjęciach, czy filmikach gdzie jestem pewna siebie. Więc niby taka hop do przodu blogerka podróżnicza, a czasem zwykłe rzeczy są dla mnie trudne.

9. Wierzę w magię
Zasadniczo, całe moje życie jest podporządkowane magii. Podejmuje decyzje, po sprawdzeniu sytuacji astrologicznej na niebie. Pytam się kart. Wierzę w sny i często je analizuje. Czytam tarota. Odprawiam czary i rytuały. U mnie w domu znajdziesz masą magicznych przedmiotów.

10. Od 13 lat nie jem mięsa
(z wyłączeniem jednej zupy cebulowej, która była ugotowana na mięsie, ale o tym nie widziałam). W międzyczasie byłam na diecie wegańskiej. Ale brakował mi jajek. Teraz mam dietę zbliżoną do wegańskiej plus dodaję ekologiczne produkty takie jak sery czy jajka.
Używam jedynie wegańskich kosmetyków, które nie były testowane na zwierzętach. Zawsze, zanim rozpocznę współpracę z firmą upewnia się, że kosmetyki są etyczne.

Bonus:

Chris uważa że jestem dwubiegunowa. Ja uważam, że to jest ekstra.
_____________________________________________________

Hey,

I tried to write the blog very professionally. Informatively. Mindful travel was made to show you beautiful hotels and interesting places in the world. Without talking about me. But to my surprise, it turned out that many of you are interested in more private, basic information. So… for the one time: )
That’s why today, I decided to share with you a list of 10 things that you probably do not know about me.

1. I’m afraid of flying.
Yes, I am a travel blogger and very, but I am very afraid of flying. Everything,  started when I was 6 and I was so scared that I almost ran out of the plane (still at the airport). Since then, every flight is a huge stress for me. Or rather a combination of stress and excitement before the next journey.

2. I am a historical freak.
I know by heart the dates of the Punic wars and the Battle of Legnica (and many more). As a child, I wanted to be an archeologist. In high school, I was a real nerd. Each trip is also an extraordinary experience for me for my internal historian.

3. I love my best friend.
And I recommend this model of relationship to everyone. Before we started to be together with Chris, over two years we were the best buddies. And we are still them.

4. I was a pizzerman for over three months
It is surprising how many different things we can do in one life. A few years ago, my mother ran a pizzeria. For 3 months of vacation she could not find a permanent employee. So throughout this period I was a full-time pizzermaster. I do not recommend: ))

5. I work in a profession.
I graduated from  journalism and I wrote a diploma about marketing in the luxury brands sector. I did not expect then how much my life would be related to writing, especially in the sector of  the most luxurious hotels in the world.

6. I  never have a “normal work”
I never worked in the office, I did not get up in the morning. I’ve always worked remotely with a computer. From 2010, I ran corporate fanapage on social media. I organized parties in clubs and ran a hostesses web agency.

7. GOFER  (polish word for waffles) 
I also had a food-truck with the first savory waffles in Poland (vegan and gluten-free version). The car ran after the festivals or stood at the campsite by the sea. It was FUN!

8. I am very shy.
I’m totally shy, I can easily make phone calls or write e-mails. However, I’m not able to talk to people live. I stopped going to the events because I had to drink wine to conduct normal conversations.
As well, I’m completely different in photos or videos where I’m confident.

9. I believe in magic.
Essentially, all my life is subordinated to magic. He makes decisions after checking the astrological situation in the sky. I’m asking  cards for the advices. I believe in dreams and often analyzes them. At my house you will find a lot of magical items.

10. I have not eaten meat for 13 years.
(with the exception of one onion soup that was cooked on meat, but I did not see it). In the meantime, I was on a vegan diet. But I missed the eggs. Now I have a vegan-like diet plus I add organic products such as cheese and eggs.
I use only vegan cosmetics that have not been tested on animals. Always, before I start working with the company, I make sure that the cosmetics are ethical.

bonus:

Chris thinks I’m bipolar. I think it’s extra.